Home » 8140302 Organization of mourning rites and rituals

8140302 Organization of mourning rites and rituals

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОрганизатор на обредно-ритуални дейности
КОД НА ПРОФЕСИЯТА814030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОрганизация на траурни обредно-ритуални деиности
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8140302
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ8 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито
право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ341
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА619
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top