Home » 7620101 Intermediary of the labor market

7620101 Intermediary of the labor market

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПосредник на трудовата борса
КОД НА ПРОФЕСИЯТА762010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПосредник на трудовата борса
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7620101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ432
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА528
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top