Home » 6210801 Mechanization of agriculture

6210801 Mechanization of agriculture

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМонтьор на селскостопанска техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621080
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМеханизация на селското стопанство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210801
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ226
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА434
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top