Home » 5410302 Confectionery production

5410302 Confectionery production

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХлебар – сладкар
КОД НА ПРОФЕСИЯТА541030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на сладкарски изделия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5410302
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ240
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА424
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top