Home » 5210801 Metallurgy of ferrous metals

5210801 Metallurgy of ferrous metals

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор в металургията
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521080
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМеталургия на черните метали
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210801
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ296
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА364
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top