Home » 5210802 Metallurgy of non-ferrous metals

5210802 Metallurgy of non-ferrous metals

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор на металургията
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521080
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМеталургия на цветните метали
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210802
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА360
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top