Home » 5410106 Production of alcoholic and non-alcoholic beverages

5410106 Production of alcoholic and non-alcoholic beverages

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-технолог в хранително-вкусовата промишленост
КОД НА ПРОФЕСИЯТА541010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на алкохолни и безалкохолни напитки
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5410106
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯдневна
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ330
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА630
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top