Home » 5220401 Thermal power engineering

5220401 Thermal power engineering

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник на енергийни съоръжения и инсталации
КОД НА ПРОФЕСИЯТА522040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТоплоенергетика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5220401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ292
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА368
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top