Home » 5211201 Foundry

5211201 Foundry

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЛеяр
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521120
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЛеярство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5211201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове
БРОЙ ЧАСОВЕ392
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ78
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА314
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА
Scroll to Top