Home » 4820101 Economic Informatics

4820101 Economic Informatics

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАИкономист информатик
КОД НА ПРОФЕСИЯТА482010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАИкомомическа информатика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА4820101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование , или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ384
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА576
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top