Начало » 8610201 Търсене, спасяване и извършване на аварийно – възстановителни работи

8610201 Търсене, спасяване и извършване на аварийно – възстановителни работи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСпасител при бедствия, аварии и катастрофи
КОД НА ПРОФЕСИЯТА861020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТърсене, спасяване и извършване на аварийно – възстановителни работи
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8610201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ416
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА544
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8610201 – “Търсене, спасяване и извършване на аварийно – възстановителни работи”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Организацията, структурата и задачите на Държавна агенция Гражданска защита“;
 • Нормативната уредба за дейността на Гражданска защита;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните взаимоотношения между работодател и работник;
 • Основните правила за работа с компютър и програмни продукти;
 • Основните източници на риск в процеса на работа;
 • Начините за работа в екстремни условия;
 • Характеристика на стихийните бедствия и крупни производствени аварии и мерките за защита;
 • Основни способи за  провеждане на СНАВР в огнище на поражение;
 • Организацията на работа при провеждане на СНАВР;
 • Мерки за безопасност при извършване на СНАВР;
 • Личните предпазни средства;
 • Основните способи за оказване на първа помощ;
 • Апаратурата, техниката и способите за извършване  на издирвателни операции и провеждане  на  спасителни   неотложни аварийно- възстановителни дейности;
 • Видовете радиоактивни лъчения и методите за измерването им;
 • Апаратурата  и  организацията  на дозиметричния  контрол  н облъчване и замърсяване с радиоактивни вещества;
 • Мерките за безопасност при работа с радиоактивни вещества;
 • Индивидуални и колективни средства за защита;
 • Средствата и машини за извършване на химическо разузнаване;
 • Дегазиращи, дезактивиращи и дезинфекциращи вещества и разтвори.

ДА МОЖЕ:

 • Да изпълнява точно, бързо и без колебание  поставените му задачи;
 • Да прилага нормативните документи в действията си;
 • Да извършва спасителни работи самостоятелно и в екип;
 • Да издържа продължителни физически натоварвания при трудни метеорологични
 • условия;
 • Да запазва психическа устойчивост при извършване на СНАВР в огнища с голям брой ранени, жертви и масови разрушения;
 • Да работи практически с всички средства за механизиране, химически прибори, техника и алпийска екипировка  /без  тези, за  който се изисква  специализиран; квалификация и освидетелстване/;
 • Да използва индивидуалните средства за защита на дихателния органи и кожата;
 • Да работи с техническите средства за свръзка;
 • Да участва в гасенето на пожари с подръчни средства;
 • Да окаже първа помощ на пострадал;
 • Да спазва ред и чистота на работното си място и в звеното в което работи;
 • При извършване на СНАВР стриктно да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и изисква това в състава на екипа, в който е включен;
 • При контакти с граждани по време на СНАВР да се държи етично.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛИТЕУчебни часове
ОбщоТеорияПрактика
АОбща задължителна професионална подготовка216216 
1.Здравословни и безопасни условия на труд1616 
2.Трудово право3232 
3.Икономика2424 
4.Комуникации2424 
5.Чуждоезикова подготовка по професията – английски език5656 
6.Компютърна грамотност3232 
7.Техническа подготовка3232 
БОтраслова задължителна професионална подготовка216104112
8.Противопожарна подготовка1688
9.Медицинска подготовка801664
10.Инженерна подготовка72648
11.Управление на МТЛБ481632
ВСпецифична задължителна професионална подготовка52896432
12.Радиационна, химическа и биологическа защита15232120
13.Височинно спасяване с използване на алпийско оборудване963264
14.Водно спасяване321616
15.Търсене и спасяване в особени случаи321616
16.Специална спасителна подготовка96 96
17.Производствена практика120 120
 ОБЩО А+Б+В960416544
Scroll to Top