Начало » 8401001 Логистика на товари и услуги

8401001 Логистика на товари и услуги

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАКуриер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА840100
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЛогистика на товари и услуги
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8401001
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ248
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА416
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8401001 – “Логистика на товари и услуги”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • и спазва основните правила за безопасна работа в автотранспорта и недопуска в процеса на работа замърсяване на околната среда;
 • и разбира съществуващите пазарни отношения, процеси и явления;
 • управленската структура на предприятието, участва при разпределянето на задачите между членовете на екипа (отдел, звено);
 • своята роля в дейността на предприятието, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на трудовите си задачи, познава правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и в изпълнение на сключения трудов договор;
 • редлага варианти за инвестиране и иновации в предприятието;
 • намира и съхранява информация в компютъра, създава документи, графики и таблици, намира информация в интернет, ползва електронна поща и др.
 • подбира и използва ефективно конструкционно-ремонтни и експлоатационни материали и резервни части по вид и количество;
 • познава и описва транспортната система, организацията и контрола на автотранспортните средства;
 • и описва предназначението, устройството и действието на основните конструкции в автотранспортна техника, гаражни и товаро-разтоварни съоръжения;
 • съвременните тенденции в развитието на автотранспортния пазар в Европейския съюз и ги прилага в превозите на товари и пътници.

ДА МОЖЕ:

 • да осъществява комуникация с колеги и клиенти
 • да осъществява комуникация на чужд език с контрагентите и клиентите на предприятието;
 • да попълва документи за превоз на товари и пътници;
 • 
да разчита и използва техническа документация (технологични схеми и карти, чертежи, каталози, инструкции, фирмени ръководства за ремонт и експлоатация, технически паспорти, стандарти и др.), както и справочна литература;
 • да изготвя справки и отчети, попълва бланки, съставя протоколи, договори, молби, заявления и др.;
 • организира автомобилния транспорт, проявява инициатива при използване на производствените ресурси, умее да оценява рисковете;
 • организира диагностиката и техническото обслужване на автотранспортна техника (АТТ);
 • организира демонтаж, ремонт и монтаж на агрегати и възли на автотранспортна техника;
 • разработва и прилага технологията на превозите в автотранспортната дейност;
 • организира ежедневната дейност, разрешава възникнали проблеми в процеса на трудовата дейност;
 • контролира качеството на извършената работа, анализира и оценява постигнатите резултати.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеЧасове
ОбщоТеорияПрактика
АОбща задължителна професионална подготовка.1446480
1Здравословни и безопасни условия на труд.1616 
2Компютърно обучение.32248
3Чуждоезиково обучение – английски език.48 48
4Основи на пазарната икономика.1688
5Трудово – правни норми. Организация на трудовия процес.1688
6Бизнес – комуникации.1688
БОтраслово задължителна професионална подготовка.23272160
1Стопанска логистика641648
2Международна логистика641648
3Организация и управление на транспорта562432
4Дистрибуциона политика24816
5Управление на иновации24816
ВСпецифична задължителна професионална подготовка.288112176
1Икономика на логистичните дейности641648
2Управление на запасите и снабдяването643232
3Складово манипулационни системи643232
4Международен транспорт481632
5Митническа политика481632
Всичко А + Б + В:664248416
Scroll to Top