Home » 8401001 Logistics of goods and services

8401001 Logistics of goods and services

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАКуриер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА840100
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЛогистика на товари и услуги
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8401001
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ248
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА416
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top