Начало » 8400901 Вътрешни и международни превози на пътници

8400901 Вътрешни и международни превози на пътници

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАВодач на МПС за обществен превоз
КОД НА ПРОФЕСИЯТА840090
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАВътрешни и международни превози на пътници
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8400901
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основно образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда  на ЗНЗ
БРОЙ ЧАСОВЕ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ144
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА160
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8400901 – “Вътрешни и международни превози на пътници”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • правилата относно времето за управление и времето за почивка на водачите;
 • правилата за използването на тахографа;
 • правилата, отнасящи се до превоза на товари;
 • документите, изисквани при превоз на товари на територията на страната и при международен превоз;
 • мерките, които трябва да се предприемат при пътнотранспортно произшествие във връзка с вида и характера на превозвания товар;
 • предпазни мерки при свалянето и смяна на колела;
 • разчитане на пътна карта; планиране на маршрута; електронни системи за навигация;
 • фактори, свързани с вида на товара на превозното средство, които оказват влияние върху безопасността на движението;
 • конструкцията и принципа на действие на двигателя, запалителната уредба, горивната превозното средство;
 • маслата и течностите използвани в автомобила – охладителни течности,  спирачна течност, масла за двигателя и трансмисията и др.;
 • конструкцията и монтажа на автомобилните гуми;
 • принципите на действие на спирачните уредби и устройствата за ограничаване на скоростта и антиблокиращи системи;
 • методите за установяване на неизправност по превозното средство;
 • техническо обслужване на превозното средство;  
 • правилата за експлоатация на автомобила, свързани с опазването на околната среда и оптималната консумация на гориво.

ДА МОЖЕ:

 • да спазва законовите разпоредби и по-специално тези, които имат за цел недопускане на пътнотранспортни произшествия и осигуряване безопасност на пътното движение;
 • да предвижда и разпознава опасните ситуации в пътното движение, да преценява тяхната сериозност и да реагира адекватно при възникването им;
 • да владее моторното превозно средство, което управлява така, че да не създава опасни ситуации;
 • да открива техническите неизправности, които застрашават безопасността на движението и взема съответните за това мерки;
 • да се съобразява с всички фактори, които влияят върху неговото поведение, за да осигурява във всеки момент от управлението на превозното средство условия за максимална сигурност;
 • да не застрашава сигурността на участниците в движението и да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства;
 • да контактува с останалите участници в движението чрез позволените от закона начини;
 • да спазва нарежданията на органите, които регулират и контролират движението;
 • да проявява уважение към другите участници в движението.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Съдържание на обучениетоТеорияПрактикаОбщо
А.Обща задължителна професионална подготовка482472
1Здравословни и безопасни условия на труд8 8
2Пожарна и аварийна безопасност8 8
3Трудово-правно законодателство1616
4Екипна работа и преодоляване на  конфликти.8816
5Работа с персонален компютър81624
Б.Отраслова задължителна професионална подготовка .245672
1.Двигатели с вътрешно горене.81624
2.Експлоатация и ремонт на МПС.81624
3.Превоз на пътници82432
В.Специфична за професията7280152
1.Общо устройство на МПС32 32
2.Управление на МПС243256
3Ремаркета и системи за прикачване..161632
4Производствена практика. 3232
Всичко:144160304
Scroll to Top