Начало » 8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт

8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОрганизатор по екслоатация на автомобилния транспорт
КОД НА ПРОФЕСИЯТА840070
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЕксполатация на автомобилния транспорт
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8400701
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ472
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА488
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8400701 – “Експолатация на автомобилния транспорт”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Устройството и действието на автотранспортната техника;
 • Да идентифицира отделните механизми и системи в автотранспортната техника;
 • Нормативните документи, регламентиращи автомобилния транспорт и спедиция;
 • Организацията и особеностите на дейностите свързани с  автомобилния транспорт;
 • Всички видове необходими документи за износ, транзитно преминаване и внос на стоката, която е обект на покупко-продажба;
 • Транспортни документи и специални предписания за превоза;
 • Документи, необходими за заплащане на стойността на стоката чрез усвояване на акредитив или документарно инкасо;
 • Подходящото опаковане и маркиране на стоката за международен превоз;
 • Застраховане на стоката;
 • Митническо деклариране – при износ, при внос и попътно в транзитните държави;
 • Определяне на вида/видовете транспорт от гледна точка на спецификата на стоката, срока на доставка, цената на превоза и особеностите на транспортната релация;
 • Договаряне на цената и условията на международния превоз, планиране и организиране на превоза;
 • Претоварване от едно в друго транспортно средство, подреждане и укрепване на стоката във всяко превозно средство;
 • Междинно съхранение на стоката след приемането й от изпращача, при смяна на превозните средства и преди предаването й на получателя;
 • Необходимите действия за опазване на потребителската стойност на стоката при движението от производителя до потребителя, интервенция при възникнали щети и осигуряване на доказателства за застрахователен иск;
 • Да познава управленско-организационната структура на спедиторската фирма и правомощията на служителите в тях.

ДА МОЖЕ:

 • Притежава професионалните знания, умения и опит да планира и организира автомобилна спедиция, както и да координира действията на всички ангажирани участници – търговци, застрахователи на транспорта, митнически агенти, превозвачи, складови оператори и други;
 • да взема оперативни управленски решения във връзка с дейността, за която отговаря.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
І .Задължителна професионална подготовка6464
1.Здравословни и безопасни условия на труд1616
2.Обща теория на пазарното стопанство1616
3.Бизнес – комуникация1616
4.Предприемачество1616
ІІ .Отраслова задължителна професионална подготовка104104
1.Английски език – термини в автомобилния транспорт и спедиция2424
2.Техническо чертаене3220
3.Материалознание1615
4.Електротехника и електроника1615
5.Информационни технологии в професията1620
ІІІ .Специфична професионална подготовка304304
1.Двигатели с вътрешно горене3232
2.Автотранспортна техника3232
3.Експлоатация на автотранспортна техника3232
4.Автоматизация88
5.Обща теория на счетоводната отчетност4040
6.Маркетинг1616
7.Икономика и управление4848
8.Спедиционна дейност в автомобилния транспорт4848
9.Транспорт и търговско право2424
10.Транспортна статистика1616
11.Безопасност на движението по пътищата88
ІV .Учебна практика408408
1.Общопрофесионални умения2424
2.Автотранспортна техника9696
3.Счетоводна отчетност4040
4.Организация на превозите4040
5.Икономика на автотранспортно предприятие4848
6.Бизнес-проектиране3232
7.Управление на моторно превозно средство3232
8.Спедиционна дейност7272
9.Транспортна статистика2424
V .Производствена практика8080
 Общо часове:960472488
Scroll to Top