Home » 8400701 Operation of road transport

8400701 Operation of road transport

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОрганизатор по екслоатация на автомобилния транспорт
КОД НА ПРОФЕСИЯТА840070
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЕксполатация на автомобилния транспорт
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8400701
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ472
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА488
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top