Начало » 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика

8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМаникюрист-педикюрист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА815030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМаникюр, педикюр и ноктопластика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8150301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ172
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА492
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8150301 – “Маникюр, педикюр и ноктопластика”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при предлагането на услуги;
 • да познава и прилага основните правила за безопасна работа със специализираната техника на работното място, познава и използва по предназначение лични предпазни средства;
 • да прилага изискванията за опазване на околната среда;
 • да зачита религиозните и културните особености на клиентите (потребителите), не допуска проява на дискриминация по пол, религия, раса или вероизповедание;
 • да познава организацията на фирмата и правомощията (йерархията) на длъжностните лица;
 • да познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 •  пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
 • да формира критерии за самооценка и стремеж към развитие и повишаване на квалификацията си.
 • да прилага принципите, правилата и изискванията на професионалната етика, международните и европейските стандарти за работа с козметични продукти и апаратура;
 • да познава основните процеси на предлаганите услуги и използваните уреди и съоръжения в прилагането им;
 • да прилага правилата за използване и съхранение на козметични продукти;
 • и да познава тенденциите и съвременните модни стилове;

ДА МОЖЕ:

 • да осигурява безопасността и сигурността на потребителите на фризьорски и козметични услуги в обекта;
 • да използва информационните и комуникационните технологии, приложими при предлагането на фризьорски и козметични услуги;
 • да използва правилно професионалната терминология при комуникация с клиенти и с колеги.
 • да обяснява детайлно на клиента предлаганите услуги и очакваните резултати от тях;
 • да използва правилно и безопасно инструментите, пособията и материалите за маникюр, педикюр и ноктопластика;
 • да избира правилно козметичните препарати за маникюр, педикюр и ноктопластика според предназначението им и състоянието на ръцете и краката;
 • да избира подходяща технология и спазва технологичната последователност при работа;
 • да самооценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и стандарти;
 • да  изпълнява текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с конкретната трудова дейност – маникюр, педикюр и ноктопластика.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеЧасове
ОбщоТеорияПрактика
АОбща задължителна професионална подготовка.16860108
1Здравословни и безопасни условия на труд.844
2Компютърно обучение.641648
3Чуждоезиково обучение – английски език.401624
4Основи на пазарната икономика.24816
5Трудово – правни норми. Организация на трудовия процес.1688
6Бизнес – комуникации.1688
БОтраслова задължителна професионална подготовка.1285672
1Общо технически знания.482424
2Материалознание.24816
3Организация на работното място.24816
4Хигиена и неотложна медицинска помощ.321616
ВСпецифична задължителна професионална подготовка.21648168
1Маникюр.721656
2Педикюр.721656
3Ноктопластика.721656
ГУчебна практика.6464
ДПроизводствена практика.6464
EИзбираема професионална подготовка24816
 Общо:664172492
Scroll to Top