Начало » 8140302 Организация на траурни обредно-ритуални дейности

8140302 Организация на траурни обредно-ритуални дейности

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОрганизатор на обредно-ритуални дейности
КОД НА ПРОФЕСИЯТА814030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОрганизация на траурни обредно-ритуални деиности
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8140302
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ8 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито
право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ341
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА619
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8140302 Организация на траурни обредно-ритуални дейности.

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд, да познава и прилага основните правила за безопасна работа с офис – техника на работното място, да познава и използва лични предпазни средства;
 • Социалното и икономическото устройство на страната, да разбира действащите икономически отношения, процеси и явления, да прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • Пазарните отношения, мястото и ролята но отделните лица, предприятията, институциите и държавата в тях, разбира взаимната връзка между икономика, общество и околна среда;
 • Трудовото законодателство, разбира договорните отношения между работодател и работник, знае правата и задълженията си съгласно Кодекса на труда;
 • Своята роля и значение в дейността на организацията, както и необходимостта от повишаване на професионалната си квалификация, разбира последствията от поведението си и поема отговорност за своите действия;
 • Да осъществява устна и писмена комуникация на чужд език при изпълнение на трудовите си задължения;
 • Спецификите на структурата, функционирането, правомощията на длъжностните лица и организационната култура на институциите в областта на услугите от обществения, държавния и частния сектор;
 • Изискванията на нормативните актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;
 • Професионалната терминология, за класифицира видовете услуги, да познава законодателната уредба и изискванията за планиране и провеждане на траурни обредно – ритуални дейности;
 • Техниките и правилата за общуване с потребителя на услуги

ДА МОЖЕ:

 • Да работи на операционна система.
 • Да работи с текстообработваща програма.
 • Да работи с електронни таблици.
 • Да осъществява връзка с интернет.
 • Да създава и форматира компютърни документи.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщТеорияПрактика
А. Обща задължителна професионална подготовка1545698
1Здравословни и безопасни условия на труд1284
2Трудово-правни и икономически знания22166
3Мотивация за труд и предприемачество18612
4Делово общуване и организация на работното време и работното място30624
5Чужд език по професията361026
6Работа с компютър361026
Б. Отраслова задължителна професионална подготовка18813454
1Основи на мениджмънта2424
2Антикризисно управление на фирмата2424
3Основи на счетоводството. Данъчна система и финансово – счетоводен контрол362412
4Икономика и организация на фирмата442024
5Банки и взаимодействие с фирмите1818
6Управление на персонала18126
7Здравеопазване и хигиена241212
В. Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка378246132
1Български език24186
2Етнография2424
3Естетика30246
4Етика301812
5Религиознание30246
6Психология361818
7Културно – историческо наследство на България301812
8Организация и управление на гробищни паркове и крематориуми18126
9Дом на покойника – технология, организация и управление361818
10Организация на транспортирането и подготовката на покойника за погребение или кремиране423012
11Услуги за опечалените422418
12Работа с фото-, видео- и кинокамера361818
13Производствена практика240240
Всичко:960436524
Scroll to Top