Начало » 8131001 Спорт

8131001 Спорт

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПомощник- треньор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА813100
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСпорт
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8131001
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска, дистанционна и комбинирана
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ400
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА560
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8131001 – “Спорт”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основните нормативни документа, регламентиращи спортната дейност;
 • Основните правила за ЗБУТ и ползване на лични предпазни средства при изпълнение на спортна дейност;
 • Принципите, методите и формите на видовете бойни спортове;
 • Анатомията и физиологията на човека;
 • Организацията на спортната приложна дейност;
 • Рисковете от травматизъм;
 • Методите и начините за съвместна работа с правоохранителните органи; Организацията на спортната дейност и на различните видове състезания;
 • Принципите, методите и формите на спортната дейност;
 • Реда и последователността в тренировъчния процес;
 • Отчетността и документацията в спорта и при подготовката на състезания; Състезателното оборудване;
 • Основните форми на различните турнири;
 • Основата на тренировъчния процес.

ДА МОЖЕ:

 • Да води различните тренировки;
 • Да извършва анализ на обстановката и да взема целесъобразни решения;
 • Да прилага различните методики в тренировъчния процес;
 • Да организира отделните състезания и турнири;
 • Правилно да използва различните похвати по видовете спорт;
 • Да извършва разбор на отделните тренировки;
 • Да овладява тренировъчния процес;
 • Да журира  състезания и турнири;
 • Да попълва съответните отчетни документа;
 • Да умее да прилага отделните методики за организация на състезание;
 • Да ползва ефективно средствата за комуникация и да комуникира с медиите;
 • Да оказва долекарска помощ на пострадал;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулите и предметитеТеорияПрактикаОбщо
АОбща задължителна професионална подготовка96096
1Здравословни и безопасни условия на труд16016
2Основи на правото16016
3Информатика и информационни технологии16016
4Бизнескомуникации и връзки с обществеността16016
5Основи на мениджмънта16016
6Професионална етика16016
БОтраслова задължителна професионална подготовка1600160
1Психология със спортна психология16016
2Чужд език по професията16016
3Основи на механиката. Основи на биомеханиката16016
4Анатомия и физиология на човека32032
5Спортен мениджмънт32032
6Спортна педагогика48048
ВСпецифична задължителна професионална подготовка144560704
1Теория на спорта Таекуон-До16016
2Организация на тренировъчен процес по Таекуон-До3280112
3Методика на физическата подготовка по Таекуон-До3280112
4Организация на възстановителния процес по Таекуон-До.3280112
5Организация на спортно състезание по Таекуон-До.168096
6Спортна медицина и хигиена168096
7Производствена практика0160160

Общо400560960
Scroll to Top