Home » 8131001 Sports

8131001 Sports

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПомощник- треньор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА813100
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСпорт
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8131001
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска, дистанционна и комбинирана
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ400
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА560
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top