Начало » 8130101 Спортно-туристически дейности

8130101 Спортно-туристически дейности

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПомощник-инструктор по спортно-туристическа дейност
КОД НА ПРОФЕСИЯТА813010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСпортно-туристически дейности
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8130101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ420
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА540
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8130101 – “Спортно-туристически дейности”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • Разбира договорните отношения между работодател и ръководител;
 • Познава правната и правно- нормативната уредба в областта на спортно-туристическата дейност;
 • Познава ролята и мястото на учебно – тренировъчната и спортно състезателната дейност в туризма /УТСДТ/;
 • Познава научно – теоретичните основи на учебно – тренировъчната и спортно – състезателната дейност в туризма;
 • Познава специфичните особености на организацията на учебно – тренировъчната и спортно – състезателната дейност в туризма;
 • Притежава необходимия минимум от знания по основните медико – биологични дисциплини / анатомия, физиология, биохимия, спортна медицина/ за провеждане на научно ниво на учебно – тренировъчни занимания по аеробна гимнастика културизъм, фитнес;
 • Има знания за съдържанието и методиката на учебно – тренировъчната дейност по аеробна гимнастика, културизъм и фитнес;
 • Притежава задълбочени знания за хигиена на хранене на занимаващите се целенасочено и системно с аеробна гимнастика, културизъм, фитнес;
 • Познава ролята и мястото на туризма в микро и макроикономиката на страната;
 • Познава европейските и международни стандарти в туристическия бизнес;
 • Познава различните видове туризъм и особеностите в тяхното развитие;
 • Знае структурите, органите на управление и координацията на туристическата дейност;
 • Познава туроператорската, агентската и транспортната дейности в областта на туризма;
 • Познава различните способи, методи и подходи за реклама в туризма,спортната дейност, бизнескомуникациите и връзките с обществеността на български и английски език;
 • Може да ползва информация от Интернет и да я предоставя на клиентите;
 • Познава основите на счетоводната дейност в сферата на туризма и спортно-туристическата дейност;

ДА МОЖЕ:

 • Притежава знания и умения за организацията, предлагането и ценообразуването на услугите в спортно-туристическата дейност;
 • Владее принципите и технологиите за свободно договаряне в условията на пазарната икономика, начините за рекламации, анулации, промени, застраховки, срокове и др.;
 • Има познания за екскурзоводска, агентска, анимациона и спортно- анимационна дейност в туризма;
 • Има необходимата компютърна грамотност за работа с основните програмни продукти;
 • Познава с психологията на общуване с туристите, средствата и формите за психологическа подготовка за действия в екстремални условия;
 • Притежава знания и умения за оказване на долекарска помощ;
 • Знае правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Спазва инструкциите за противопожарна и аварийнна безопасност;
 • Има познания за опазване на околната среда.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предметиУчебни часове
ОбщоТеорияПрактика
12345
 І.Задължителна  професионална подготовка900420480
 А. Обща професионална подготовка120120
1.Здравословни и безопасни условия на труд1010
2.Пожарна и аварийна безопасност55
3.Опазване на околната среда55
4.Бизнес комуникации55
5.Счетоводната отчетност55
6.Информационни технологии3030 
7.Чужд език /английски език/6060
 Б. Отраслова  професионална подготовка180180
1.Правно – нормативна база в туризма1010
2.Учебно- тренировъчна и спортни- състезателна дейност в туризма/УТСДТ/.3030
3.Организация на УТСДТ. 2020
4.Медико- биологична подготовка. 6060
5.Културизъм. Фитнес. Аеробна гимнастика.4040 
6.Маркетинг и реклама  в туризма2020
 В. Специфична   професионална подготовка300120180
1.Организация и технология на туристическата анимация1004060
2.Учебно- тренировъчна и спортно-състезателна дейност в туризма .602040
3.Учебно- тренировъчна дейност по културизъм,  фитнес и по аеробна гимнастика.603030
4.Подготовка за оцеляване на суша и вода. Долекарска помощ.803050
  Г.Производствена практика300300
 Всичко А+Б+В+Г900420480
 1.Професионална етика и туристическо поведение6060
 Всичко І +ІІ:960420540
Scroll to Top