Начало » 8120201 Туризъм

8120201 Туризъм

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПланински водач
КОД НА ПРОФЕСИЯТА812020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТуризъм
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8120201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ969
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ695
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА274
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8120201 – “Туризъм”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Много добре съответния чужд език;
 • Много добре екскурзоводските беседи, свързани с историческите паметници,туристическите обекти и природни забележителности;                                       
 • Социално-психологическите особености при обслужването на чуждестранните туристи;                                                  
 • Системите на организация на труда, неговото планиране, отчитане и контрол;
 • Принципите за делово общуване и ролята на комуникациите при контакт с клиентите;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, както и договорните отношения между работодател и работник;
 • Изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство, отнасящи се до различните длъжности и най-вече тези на планинския водач;
 • Да знае правилата за безопасност във природна среда и познава изискванията за провеждане на спасителни акции.

ДА МОЖЕ:

 • Да се справя със задачите на работното място като говори min един чужд език: да разбира лексиката, свързана със задачите на работното място, да умее да осъществява професионален контакт на чуждия език, да се информира за новостите в туризма от специализираните издания и списания;
 • Да прилага технологията на екскурзоводското обслужване,използвайки съвременните методи за водене групи – посрещане, организиране и информиране на гостите;                                       
 • Да взима бързо решения, да бъде отговорен и самостоятелен;                                    
 • Да разбира същността и етапите на туристическите прояви и познава средствата за тяхното осъществяване;                                                                                                                                        
 • Да организира ефективно работата си;                                                                                                                                                               
 • Да работи във екип, да съдейства на членовете му и търси помощ от тях за изпълнението на конкретни задачи, да се отнася с чувство за отговорност при изпълнение им;                                             
 • Да работи за проспериране на фирмата, да бъде лоялен към нея и зачита фирмената тайна;      
 • Да оказва долекарска помощ и помощ при опасности в планината;                
 • Да прилага анимационния метод като допълтелна форма на екскурзоводско обслужване;
 • Да планините и рисковете при техните преходи;   
 • Да разпознава психологическите особености на туристите.                                    

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
А,Задължителна професионална подготовка
1. Обща задължителна професионална подготовка653530
1.1Здравословни и бе­з­о­пас­ни условия на труд и опазване на окол­­на­та среда844
1.2Трудово-правни и икономически знания.  Организация на трудовия процес532
1.3Комуникативни умения и работа в екип844
1.4Делово общуване, организация на работното време и работното място844
1.5Чуждоезикова комуникация на работното място и професионална терминология18108
1.6Правила за безопастност в природна среда и участие в спасителни акции18108
2. Отраслова задължителна професионална подготовка4040
2.1Възникване и развитие на масовия туризъм в света и България1616 
2.2Структура на туристическата индустрия1616 
2.3Нормативно – правна уредба в туризма 44 
2.4Българският модел за екотуризъм. Устойчивост и перспективи за екотуристическите продукти на вътрешния и международния пазар. 44 
3. Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка720620100
3.1Роля и функции на дейността планински водач2020
3.2Технология на работата на планинския водач604020
3.3Практически аспекти на работата на панинския водач: подготовка, екипировка,                            ориентация и запознаване с посещаваните обекти по маршрута64059080
4.Производствена практика144144
Общ брой часове969695274
Scroll to Top