Начало » 8120101 Организация на туризма и свободното време

8120101 Организация на туризма и свободното време

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОрганизатор на туристическата дейност
КОД НА ПРОФЕСИЯТА812010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОрганизация на туризма и свободното време
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8120101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, дистанционна, съботно-неделна, задочна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ24 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ335
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА625
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8120101 – “Организация на туризма и свободното време”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Да планира, организира, ръководи и контролира обслужването на туристите;
 • Да знае основните характеристики на пазарната икономика и действията в пазарни условия;
 • Да познава технологичните процеси, организацията и управлението на туристическите предприятия;
 • Да използва съвременните маркетингови и рекламни концепции;
 • Приложението на компютъра при осъществяване на туристически дейности
 • Да борави с днешните изисквания за качеството в туризма и др;
 • Да знае характеристиките и особеностите на различните видове туризъм – ваканционен, културен, екологичен, здравен и балнеоложки, спортен, селски и др.;
 • Да познава държавните икономически регулатори, имащи отношение към туристическия бизнес – данъци, такси, акцизи, валутни коефициенти, разчети с банките и т.н.
 • Да спазва професионалната етика и туристическото поведение

ДА МОЖЕ:

 • Да управлява туристически предприятия и техни подразделения;
 • Да създава нови продукти и услуги в туризма;
 • Да осъществява контрол върху качеството на туристическите услуги;
 • Да прилага съвременните принципи на здравословно поведение в работата си;
 • Да организира туристическите услуги адекватно на изискванията на съвременния турист като изпълнява всички дейности при туристическото обслужване;
 • Да създава благоприятен социално-психологически климат във фирмата и да работи в екип;
 • Да участва в маркетинговата и рекламната дейност;
 • Да диагностицира организационно-икономическото състояние на фирмата;
 • Да избира оптимална бизнес стратегия в конкретната бизнес среда;
 • Да взема своевременни охранителни мерки и осигурява безопасност на туристите по време на туристическото им обслужване.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика

Наименование на модулитеОбщоТеорияУпражненияПрактика
І.Обща задължителна професионална подготовка18062112
1.Здравословни и безопасни условия на труд1688
2.Английски език5656
3.Компютърна грамотност. Информационни технологии в туризма241212
4.Основи на туризма361719
5.Професионална етика и туристическо поведение1697
6.Бизнескомуникации и връзки с обществеността321616
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка20011189
1.Маркетинг и реклама в туризма482424
2.Мениджмънт в туризма241410
3.Счетоводство321616
4.Туристически ресурси в България и света1688
5.Бизнеспланиране и прогнозиране402020
7.Материалознание на хранителните продукти. Хранене и хранително законодателство402911
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка за специалността  „Организация на туризма и свободното време” – 8120101420156264160
1.Организация и техника на обслужване в ресторант1688
2.Организация и функциониране на кухня16106
3.Организация и техника на обслужване в хотел16124
4.Технология и организация на екскурзоводството обслужване481830 
5.Културология. Исторически аспекти на националната култура88
6.Екология в туризма88
7.Балнеология и климатология1688
8.Туристическа анимация.48642
9.География на туризма723240
10.Транспорт и туроператорска и агентска дейност401426
18Спортно развлекателна дейност241212
12.Охранителни мерки и безопасност1688
13.Вътрешни и международни маршрути64460
14.Обмяна на валута28820
15.Производствена практика в туристическа фирма   160

Общо960335465160
Scroll to Top