Начало » 8110603 Кетеринг

8110603 Кетеринг

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРесторантьор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА811060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКетеринг
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8110603
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършено основно образование или завършен клас на средното
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ432
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА528
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8110603 – “Кетеринг”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
 • условията и документите при кандидатстване и назначаване на работа;
 • нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения;
 • същността, правилата и изискванията за комуникации, делово общу­ване и работа в екип;
 • създаването на професионални контакти;
 • правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки;
 • информационната техника и технологии и ползването им в туризма;
 • осъществяването на комуникация на чужд език;
 • основите на пазарната икономика – основните понятия в микроикономиката и макроикономиката;
 • основите на туризма: нормативната база на туризма; управлението на туристическа фирма в пазарни условия; управлението и мотивацията на персонала, упра­влението и контрола на качеството, ценообразуването, иновациите в туризма;
 • счетоводството и отчетността в туризма;
 • професионалната етика и туристическото поведение;
 • маркетинга и рекламата в туризма;
 • санитарно-хигиенните изисквания в туризма;
 • материалознанието на хранителните продукти;
 • микробиологичните процеси при производството на хранителни продукти;
 • хигиената на храненето и хранителното законодателство;
 • организацията и технологията на кетеринга:
 • характеристиките на кетеринга;
 • профила на персонала в кетеринга;
 • организацията, управлението и мотивацията на персонала;
 • материалната база в кетеринга;
 • специализацията, кооперирането и концентрацията на производството на кетеринг-продукция;
 • технологичния процес на производството на кетеринг-продукция;
 • оферирането, рекламата, промоцията, заявяването и договарянето на кетеринг-продукция;
 • технологията на приготвянето, оформянето, контейнезирането, пакетирането и опаковането на кетеринг-продукция;
 • технологията, изискванията и специфичните правила при различните видове кетеринг;
 • ценообразуването, източниците на приходи, видовете разходи, опре­делянето на печалбата и рентабилността в кетеринга;
 • договорните отношения и разчетните операции в кетеринга.

ДА МОЖЕ:

 • спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа;
 • спазване на правилата и изискванията за хигиена на работната среда;
 • разпознаване на основните източници на риск в работната среда и на замър­сяването  на околната среда;
 • спазване на трудовата и финансовата дисциплина;
 • подготвяне на документи за кандидатстване на работа;
 • извършване на подбор, оценка и обучение на персона­ла;
 • разпределение на работата на персонала;
 • рационално организиране на работните места и на труда на персонала;
 • ръководене и контролиране на изпълнението на служебните задължения на персонала;
 • осъществяване на ефективни комуникации и делово общуване с персонала;
 • осъществяване на ефективна чуждоезикова  комуникация;
 • прилагане на правилата и изискванията на професионалната етика;
 • работа в екип;
 • работа с персонален компютър и използване на информационните технологии;
 • спазване на стандартите за изпълнение на дейностите на работните места в кетеринга;
 • спазване на технологичния процес на производството на кетеринг-продукция;
 • спазване на технологията на приготвянето, оформянето, контейнезирането, пакетирането и опаковането на кетеринг-продукция;
 • анализиране и контролиране на първичната счетоводна отчетност на работните места с финансова, материална и имущест­вена отговорност;
 • обобщаване, анализиране и оценяване на изпълнението на собствената работа.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предметиОбщо ТеорияПрактика
АОбща задължителна професионална подготовка1608080
1Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място1616 
2Основи на пазарната икономика24168
3Трудово-правни и икономически знания1688
4Организация на трудовия процес88 
5Фирмена организация1688
6Комуникации при изпълнение на трудова дейност. Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество1688
7Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет-ресурси321616
8Чуждоезикова комуникация и професионална терминология32 32
БОтраслова задължителна професионална подготовка224112112
1Основи на туризма483216
2Счетоводство и отчетност в туризма321616
3Информационни технологии в туризма321616
4Професионална етика и туристическо поведение321616
5Маркетинг и реклама в туризма481632
6Санитарно-хигиенни изисквания в туризма321616
ВСпецифична за професията и специалността  задължителна професионална подготовка544208336
1Материалознание на хранителните продукти72648
2Технологично обзавеждане724824
3Технология на кулинарната продукция12016104
4Микробиология32248
5Сервиране и барманство32248
6Организация на обслужването в заведенията за хранене и развлечение24816
7Естетика и дизайн в кетъринга32248
8Производствена практика160160
 ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА321616
1Безопасност и здраве при работа321616
 Общо:960432528
Scroll to Top