Начало » 8110401 Хотелиерство

8110401 Хотелиерство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПортиер – пиколо
КОД НА ПРОФЕСИЯТА811040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАХотелиерство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8110401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основно образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда  на ЗНЗ
 
БРОЙ ЧАСОВЕ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ136
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА168
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8110401 – “Хотелиерство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Нормативната уредба, правилата и изискванията за здравословен  и безопасен труд, начините на оказване на първа долекарска помощ, противопожарна и аварийна безопасност, охрана на околната среда;
 • Основните изисквания на икономиката на туристическото предприятие, организацията на трудовия процес и на работното място, режимите на труд и почивка, трудовите и осигурителните отношения, заплащането на труда, начините на разрешаването на индивидуалните и колективните трудови спорове;
 • Принципите и правилата на комуникация, делово общуване и работа в екип;
 • Предназначението и работния режим на офис техниката в хотелиерството;
 • Основни термини и понятия за осъществяване на комуникации с чуждестранни гости;
 • Характеристиките на туризма и нетуристическия продукт, нормативната база в хотелиерството, основните видове туризъм, качеството на туристическото обслужване, маркетингът и рекламата в туризма;
 • Основните въпроси на технологията и организацията на хотелиерското обслужване;
 • Счетоводната и оперативната отчетност в хотелиерството;
 • Нормите и правилата на професионалната етика, особеностите  на туристическото поведение;
 • Професионалния профил на професията “Портиер-пиколо” в хотелиерството;
 • Принципите и правилата на етиката, естетиката и културното поведение при посрещане, съпровождане, обслужване и изпращане на гости на хотела;
 • Хотелиерски стандарти, правилата за вътрешния ред в хотела;
 • Организацията, обзавеждането и обслужването на работното място;
 • Технологията и правилата при извършване на дейностите и операциите при посрещане, съпровождане, обслужване и изпращане на гостите на хотела;
 • Охранителните процедури при работа с вещи, материали и оборудване на клиенти;
 • Ефективните действия при аварийни ситуации, пожар, злополуки, нарушения на реда, възникнали опасности, рискове, инциденти и конфликти;
 • Процедурите и правилата за осъществяване на функционални връзки и взаимодействие с другите звена и служители на хотела.

ДА МОЖЕ:

 • Спазва правилата и изискванията за  ЗБУТ, ПАБ, охрана на околната среда и оказване на първа долекарска помощ;
 • Правилна организация на трудовия си процес и работното си място;
 • Спазва трудовата и технологичната дисциплина;
 • Осъществява ефективна комуникация, делово общуване и работа в екип;
 • Работа с офис техниката в хотелиерството;
 • Осъществява чуждоезикова комуникация при изпълнение на служебните си задължения;
 • Заявява, съхранява и отчита предоставените му стоки, материали и консумативи;
 • Води оперативна отчетност във връзка с дейността си;
 • Проявява професионална етика и специфичен подход при обслужването на различни видове и групи туристи;
 • Поддържа естетика в облеклото и лична хигиена;
 • Изпълнява правилно, качествено и отзивчиво процедурите, правилата, дейностите и операциите при посрещане: съпровождане, обслужване, и изпращане на гостите в хотела;
 • Изпълнява с чувство на отговорност охранителните процедури, свързани с вещи и имущество на гостите.
 • Да предприема своевременни действия при аварии, пожари, злополуки, нарушения на реда, инциденти и конфликти;
 • Осъществява ефективна комуникация и взаимодействие с други звена и служители на  хотела;
 • Опазва доброто име на фирмата, да спомага за издигане на нейния престиж и просперитет.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове подготовка, модулиОбщ ТеорияПрактика
Азадължителна професионална подготовка304136168
А1Обща задължителна професионална подготовка882464
1Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място24816
2Икономика и организация на труда16412
3Комуникация и делово общуване.Работа в екип16412
4Работа с офис техника808
5Комуникативен чужд език по професията24816
А2Отраслова задължителна професионална подготовка886424
1Основи на туризма16160
2Технология и организация на хотелиерското обслужване482424
3Счетоводна и оперативна отчетност в хотелиерството16160
4Професионална етика и туристическо поведение880
А3Специфична за професията и специалността  задължителна професионална подготовка1043272
1Машини и съоръжения в хотелиерството24816
2Посрещане и настаняване на гости в хотела32824
3Охранителни процедури24168
4Производствена практика24 24
БИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА24168
1Гъвкави умения – ефективен тренинг24168
Scroll to Top