Начало » 8110301 Хотелиерство

8110301 Хотелиерство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАКамериер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА811030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАХотелиерство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8110301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основно образование или успешно завършен курс за .ограмотяване по реда  на ЗНЗ
БРОЙ ЧАСОВЕ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ136
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА168
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8110301 – “Хотелиерство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • хигиенните норми за работа според хотелски стандарти.
 • Стандарти за хигиена и безопасност в процеса на работа.
 • Ежедневния статус на стаите на хотела.
 • Видовете почистващи препарати и начина за работа с тях.
 • Реда за обработка на стая,санитарен възел,антре,апартамент и общи площи.
 • Зареждане на VIP стаи и апартаменти.
 • Инструкция за предаване на хотелско бельо в перално стопанство.
 • Реда по предаване на дрехите на госта за пране и химическо чистене.
 • Начините за подмяна на повредено или скъсано бельо.
 • Асортимента на продукти и напитки в минибара.
 • Изработени норми на поведение.
 • Наличие и място на противопожарни уреди.
 • Информационни материали за противопожарна защита.
 • Реда за евакуация на гостите.
 • Правила за съхранение на леснозапалими и горими течности за почистване.
 • Повторно зареждане и почистване на стая.
 • Подреждане и почистване на конферентни зали, стълбища, асансьори, фоайета.
 • Седмично основно почистване на хотелска стая,апартамент.
 • Видове екстремни ситуации.
 • Работа с аварийни съощителни средства.

ДА МОЖЕ:

 • Да получават консумативи.
 • Да съхраняват почистващи препарати според инструкция.
 • Да подреждат камериерска количка.
 • Да работят с почистващи машини и препарати.
 • Да действат при аварийни случаи в санитарния възел и извършват безопасна работа с предпазни средства в него.
 • Правилно и последователно да почистват стая, санитарен възел, антре, апартамент и общи площи.
 • Да попълват отчетни документи при предаване на хотелско бельо в перално стопанство.
 • Да предават индивидуално пране на гост на хотела в перално стопанство.
 • Да зареждат и отчитат мини-бара в хотелската стая или апартамента.
 • Да работят с противопожарни уреди, алармени и предупредителни системи и помагат при евакуация на гостите.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предметиОбщоТеорияПрактика
 Задължителна професионална подготовка   
 А Обща задължителна професионална подготовка32248
1.Здравословни и безопасни условия на труд862
2.Икономика862
3.Трудово-правно законодателство862
4.Мотивация и комуникативност. Комуникации в трудовата дейност862
 Б Отраслова задължителна професионална подготовка644024
1.Хигиена на хранене и хранително законодателство88 
2.Професионална етика и туристическо поведение864
3.Отчетни документи в хотелиерството824
4.Информационни технологии и работа с компютър1688
5.Чужд език по професията24168
 В Специфична задължителна професионална подготовка20872136
1.Машини и съоръжения в хотелиерството32320
2.Технология на камериерското обслужване40400
3.Учебна практика по Технология на камериерското обслужване72 72
4.Производствена практика64 64
 Всичко А + Б+В304136168
Scroll to Top