Начало » 7620101 Посредник на трудовата борса

7620101 Посредник на трудовата борса

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПосредник на трудовата борса
КОД НА ПРОФЕСИЯТА762010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПосредник на трудовата борса
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7620101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ432
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА528
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 7620101 – “Посредник на трудовата борса”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • познава специализираните понятия в областта на социалните дейности и конкретно в областта на посредническата дейност на трудовата борса;
 • познава и използва нормативните актове, свързани с трудовото и социалното законодателство;
 • осъществява успешна посредническа дейност;

ДА МОЖЕ:

 • умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности по посредничество на трудовата борса, като: проучва свободни работни места в агенции, бюра по труда и други организации, занимаващи се с предлагане на свободни работни места;
 • класифицира свободните места по специалности и професионални направления;
 • описва подробно общите и специфичните изисквания за конкретните работни места и професии;
 • изготвя обобщена динамична карта за свободните работни места, включваща възможност за своевременно актуализиране;
 • съставя каталог с информация от фирми и работодатели, както обявяват, или с капацитет за обявяване на свободни работни места;
 • изготвя каталог с информация за лица, търсещи подходяща работа по съответна професия, който включва подробни описания на компетенциите им (знания, умения, квалификация, професионален опит);
 • изготвя индивидуална пътна карта за намиране на работа;
 • изготвя анализи за състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда в национален и международен аспект;
 • информира клиентите за нормативните изисквания за заемането на определени длъжности;
 • консултира по въпроси, свързани с нормативната уредба и със специфични изисквания;
 • подпомага при попълването и оформянето на изискуеми документи – апликационни форми, CV и пр., за кандидатстване и постъпване на работа;
 • провежда предварителни интервюта и предварителен подбор на кандидати за работа;
 • прави оценка и консултира за ориентиране на клиентите и потребителите към дадена длъжност и към подходящ избор;
 • консултира за придобиване на определена професионална квалификация;
 • насочва кандидатите към подходящи работни места;
 • координира насочването на кандидатите с работодателите;
 • рекламира свободните работни места и изискванията за тях;
 • рекламира индивидуални „пътни карти“ на лица с определени компетенции, търсещи подходяща работа;
 • препоръчва пред конкретни работодатели подходящи лица за наемане;
 • осъществява обратна връзка с работодателите за удовлетвореността им от наетите лица;
 • осъществява обратна връзка с наетите лица за удовлетвореността им от получената работа.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

 НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ  ТеорияПрактикаОбщо
  І.Обща професионална подготовка8096176
 Охрана на труда. Опазване на околната среда16   16
 Организация на трудовия процес. Общи принципи на трудовото законодателство81624
 Управление на персонала. Кариерно развитие24 24  
 Организация на работното място и време161632
 Приложни програмни продукти. Интернет16824
 Чужд език. Професионална терминология 5656
 ІІ.Отраслова   професионална  подготовка9624120
 Социални услуги. Професионална етика48 48
 Теория на социологията, труда и икономиката482472
ІІІ.Специфична   професионална подготовка256408664
 Инструментариум на методите за работа643296
 Разработване на обучение за различни групи търсещи работа48  24  72  
 Кариерно развитие161632
 Анализ на потенциала и личностното отражение на търсещия работа24  24  48  
 Начини на намиране на подходяща обява за работа24  24  48  
 Кандидатстване за работа163248
 Подготовка на кандидата за интервю161632
 Стратегии за откриване на специфични работни места32  16  48  
 Специфика на работата с работодателите161632
 ІV.Производствена  практика 208208
                                                ВСИЧКО:432528960
Scroll to Top