Начало » 7260101 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

7260101 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАИзпълнител на термални процедури
КОД НА ПРОФЕСИЯТА726010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАИзвършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7260101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ690
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ250
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА440
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 7260101 – “Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Задължително да използва предвидените в специални наредби ЛПС за защита и ограничаване на вредните фактори;
 • да преценява и избягва професионалните и здравните рискове на работната среда, да познава мерките за пожарна и аварийна безопасност;
 • общата теория за причините за възникване и поведение при заболяванията по системи в човешкия организъм;      
 • основните дейности във физикалната терапия и рехабилитация, подпомагащи лечебния и възстановителния процес, начините за оказване на долекарска помощ, хигиенните правила и норми;
 • различните видове продукти, прилагани при извършване на термалните процедури;
 • последователността на процедурите, правилата за проследяване хода на процедурите;
 • познава начина на действие на апаратурата и правилата и протоколите за алармиране в сличай на повреда;
 • основните правила за комуникация и  етично отношение към пациента и неговите близки, нормите за конфиденциалност на медицинската и личната  информацията;
 • правилата за организация на работното място, да работи в екип и изпълнява отговорно поставените му задачи;
 • общите правила за работа с компютър и има базови познания за комуникация на чужд език;

ДА МОЖЕ:

 • да разпознава рисковите ситуации в своята работа и прилага адекватни поведенчески модели;
 • стриктно да спазва и прилага техниките за манипулиране, правилата за безопасност и  методите на хигиена и дезинфекция;
 • да прилага нормативните документи и да извършва трудовата си дейност в съответствие с правилата за работа  при извършване на термални процедури, като стриктно спазва инструкциите за алгоритъма  на работния процес;
 • да работи в тясно сътрудничество и под ръководството на медицински персонал по превенцията и поддържането на оздравителния процес, рехабилитацията и предоставянето на висококачествена услуга на пациента/клиента;
 • да прилага по предназначение различните видове продукти, прилагани при извършване на термалните процедури;
 • да спазва алгоритъма на работния процес, последователността на процедурите и да прилага правилата за проследяване хода на процедурите;
 • компетентно и отговорно да работи със специализираната апаратура и и да прилага правилата и протоколите за алармиране в сличай на повреда;
 • професионално да борави с вътрешнофирмената документация, регулираща правилата за предаване на информация във възходящ и низходящ ред;
 • да спазва изискванията за конфиденциалност на служебната информация;
 • да прилага в пряката си дейност специализирани програмни продукти и осъществява комуникация на чужд език (англйски език).

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

 Наименование на модула и учебния предметОбщоТеорияПрактика
І.  Задължителна професионална подготовка   
А . Обща професионална подготовка1206060
1ЗБУТ, пожарна и аварийна безопасност и опазване на околната среда1266
2Трудово и осигурително право241212
3Работа с компютър422121
4Английки език422121
Б. Отраслова професионална подготовка1607090
5Здравна политика. Промоция на здравето241212
6Управление на материални ресурси и време361818
7Основни нормативни документи в здравния и социалния сектор241212
8Документационна дейност и управление на информационния поток241212
9Професионална етика1248
10Комуникационни умения  – критерии за качествени  услуги в балнеологията401228
В. Специфична професионална подготовка380110270
11Обща теория за причините за възникване и поведение при заболяванията по системи в човешкия организъм804040
12Физикална терапия, рехабилитация и релаксиращи процедури1204080
13Хигиенни правила и норми241212
14Организация на работното място на изпълнителя на термални процедури241212
15Актуални проблеми на балнеологичния сектор в България1266
 Г. УЧЕБНА ПРАКТИКА120120
 Всичко  А + Б + В+Г:660240420
Scroll to Top