Начало » 7250101 Очна оптика

7250101 Очна оптика

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник по очна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА725010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОчна оптика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7250101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ504
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА456
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО2500
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА1800

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 7250101 – “Очна оптика”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Строеж, свойства и приложение на материалите за зрителни корекционни средства;
 • Технологичните процеси за сглобяване и ремонт на зрителни корекционни средства;
 • Анатомия и физиология на окото;
 • Методи за корекция на зрителна острота;
 • Устройство и принципи на действие на пупилна линия и пупилометър;
 • Методи за пресмятане на лещи с астигматично и призматично действие;
 • Структурните схеми на оптичните уреди, характеристиките на инструментите използвани в практиката, тяхното устройство и принципа им на действие.

ДА МОЖЕ:

 • Да извършва всички дейности, свързани с консултиране, продажба, техническо обслужване, изработване, ремонт и контрол на зрителни корекционни средства и оптични уреди;
 • Да изпълнява съответните технологии за сглобяване, поддържане и ремонт на зрителни корекционни средства;
 • Да познава устройството и принципа на действие на обработващите инструменти, приспособления, машини и съоръжения;
 • Да измерва и контролира точността и качеството на произвежданите зрителни корекционни средства;
 • Да попълва плик – поръчка с всички данни от рецептата съобразно избраните рамки и лещи;
 • Да консултира клиента за видовете рамки за очила и функционалните им особености;
 • Да измерва разстоянието между зениците на очите;
 • Да измерва положението на зениците спрямо рамката;
 • Да работи с уредите за измерване: пупилна линия, пупилометър и линия за височина;
 • Да демонстрира на клиента как се почистват, съхраняват и подменят контакните лещи;
 • Да анализира и съпоставя данните на изработените очила със зададените по рецептата;
 • Да знае предназначението, функциите, начините за безопасна работа на техническото оборудване в ателието за очна оптика;
 • Да познава функциите и работи с различни видове инструменти, уреди и машини;
 • Да познава организацията и особеностите на технологичния цикъл в ателие за очна оптика;
 • Да спазва технологичната последователност на операциите при изработване на зрителни корекционни средства;
 • Да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните документи;
 • Да планира и организира изпълнението на текущите задачи и решаването на текущите проблеми, свързани с осъществяването на трудовата дейност на работното място.                                         

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

,Наименование на учебните предметиОбщоТеорияПрактика
І.   А Обща задължителна професионална подготовка  78780
1 Здравословни и безопасни условия на труд18  180
2. Икономика и мениджмънт60600
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка  92  5636
1.Техническо чертане321220
2.Професионална терминолагия на чужд език30300
3.Приложни компютърни умения301416
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка774  306468
1.Технология на оптичното производство1106644
2.Оптика и оптични уреди1607684
3.Очна оптика23090140
4.Физиологична оптика23090140
5.Производствена практика60060
  Всичко960456504
Scroll to Top