Home » 7250101 Eye optics

7250101 Eye optics

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник по очна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА725010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОчна оптика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7250101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ504
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА456
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО2500
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА1800
Scroll to Top