Начало » 7240101 АСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

7240101 АСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТААСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
КОД НА ПРОФЕСИЯТА724010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТААСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7240101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ424
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА536
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА1200

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 7240101 – “АСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Задължително да използва предвидените в наредби лични предпазни средства за защита и ограничаване на вредните фактори;
 • да преценява и избягва възможните професионални и здравни рискове на работната среда; познава превантивните мерки за пожарна и аварийна безопасност;
 • основни правила на стопанското управление; познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, на фирмите, институциите и държавата;
 • трудовоправните норми и общественото осигуряване, индивидуалния и колективен трудов договор и специалната закрила на определени категории служители/работници;
 • основните правила за работа с компютър и ползва специфични за работата програмни продукти;
 • основната терминология в здравните грижи при необходимост от комуникация на чужд език;
 • притежава добри комуникативни умения, осъществява делова комуникация – устно и писмено, прави отчет на извършената работа;
 • правилата и нормите на работа в екип и изпълнява отговорно поставените му задачи;
 • денталната анатомия и видове зъби; анатомичните части на зъба и тъканити на зъба;
 • управление на медицинските отпадъци
 • основни подходи на лечение в денталната медицина;
 • основни превантивни дейности в денталната медицина;
 • основните методи за дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
 • поддържане на хигиената в денталния кабинет;
 • организацията на административната дейност в денталния кабинет.

ДА МОЖЕ:

 • да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, да познава и ползва колективните и личните предпазни средства;
 • да извършва трудовата си дейност в съответствие с изискванията на КТ и вътрешните правила за организация и ръководство на лечебното заведение, в което работи;
 • за работа с компютър и ползване на специализирани програмни продукти;
 • да осъществява комуникация на чужд език;
 • познава и прилага стандартите и критериите за обслужване на пациенти;
 • за борба с различните видове инфекции и за провеждане на ефикасен инфекциозен контрол;
 • да познава лекарския иинструментариум;
 • за основни подходи на лечение в денталната медицина;
 • за основни превантивни дейности в денталната медицина;
 • за поддържане на хигиената в денталния кабинет;
 • организацията на административната дейност в денталния кабинет
 • компетентно да подпомага  лекаря по дентална медицина при провеждане на оздравителен процес и рехабилитацията на пациентите;
 • да организира подготовката на различните апарати, инсталации и инструменти, необходими за извършване на лечебните процедури;
 • познава и прилага стандартите и приципите на медицинската психология, етичните кодекси в медицината и деонтологията;
 • познава и прилага хигиенните правила и норми в асептиката, антисептиката, дезинфекцията, стерилизацията, дезинсекцията и общата хигиена;
 • за управление на медицинските отпадъци;
 • да умее да събира и обработва информация, да попълва предоставените му формуляри, да подготвя справки, да съставя протоколи и отчети и др.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модула и учебния предметОбщоТеорияПрактика
І.  Задължителна професионална подготовка896392504
А . Обща професионална подготовка1125656
М-1Здравословни и безопасни условия на труд1616 
М-2Трудово и осигурително право.1688
М-3Мотивация и работа в екип1688
М-4Работа с персонален компютър32824
М-5Чужд език по професията321616
Б. Отраслова професионална подготовка20011288
М-6Здравна политика. Промоция на здравето321616
М-7Управление на материални ресурси и време321616
М-8Здравни грижи562432
М-9Комуникация и общуване.32248
М-10Професионална етика.321616
М-11Социално-правни аспекти в дейността на денталния асистент1616 
В. Специфична професионална подготовка584224360
М-12Анатомия и физиология804832
М-13Хигиена и контрол на инфекциите963264
М-14Контрол на болката и тревожността482424
М-15Предлечебно поведение. Профилактика. Орална хигиена.562432
М-16Асистиране в консервативната дентална медицина562432
М-17Асистиране в хирургичната дентална медицина562432
М-18Асистиране в протетичната дентална медицина562432
М-19Организация на административната дейност в денталния кабинет562432
М-20Учебна и производствена практика8080
ІІ.  Избираема професионална подготовка643232
М-21СИП643232
 Всичко  А + Б + В+Г:960424536
Scroll to Top