Начало » 7230302 Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения

7230302 Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПарамедик
КОД НА ПРОФЕСИЯТА723030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТранспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7230302
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ290
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА570
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА1200

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 7230302 – “Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Нормите  и правилата в работата на медицинския специалист, на когото оказва квалифицирана помощ;
 • Нормативните документи за  работа в спешната помощ – в линейки, спасителни отряди и др.;
 • Да действа по строго определен алгоритъм за оказване на спешна помощ и разполага с определен набор от медикаменти и апаратура, която има право и е длъжен да я ползва.
 • Как да приложи  животоспасяващи мерки и да стабилизира състоянието на пострадалия /пациента/ достатъчно бързо, за да бъде откаран до здравно заведение;
 • Основните медицински манипулации по време на спешна помощ на пациент;
 • Правилата за безопасна работа на работното място;
 • Личните предпазни средства,
 • Поддържане на личната хигиена и хигиената на работното място;
 • Възможните професионални и здравни рискове на работната среда;
 • Превантивните мерки за пожарна и аварийна безопасност;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ;
 • Обществено-икономическата структура на страната, държавните институции, органите на държавната и общинската власт, на обществените организации работещите в сферата на здравеопазването;
 • Същността и принципите на пазарната икономика, икономическите процеси и явления;
 • Работа с компютъри в Интернет;
 • Основните медицински понятия и осъществява професионална комуникация на чужд език.

ДА МОЖЕ:

 • Квалифицирано да изпълнява основното си задължение – да транспортира болни, претърпели инцидент хора до здравно заведение;
 • Да отговаря за  изправността на оборудването в автомобилите на спешна помощ съгласно санитарните изисквания;
 • С дейността си да подпомага и съдейства за бързото и ефективно транспортиране и оказване на специализирана помощ на пострадали лица до съответно специализирано здравно заведение.
 • Да участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задълженията си;
 • Да осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип – умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да представя случаи от практиката си, да води необходимата отчетна документация;
 • Да ползва електронна поща и програмни продукти за създаване на документи, намира информация в интернет, умее да въвежда данни в специализираните медицински програмни продукти;
 • Да работи с подходящото за конкретния случай оборудване, офис техника и медицинска апаратура.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

  НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА И УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТОбщоТеорияПрактика
 А . ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА905040
1Здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност, опазване на околната среда624
2Трудово и осигурително право24186
3Работа с компютър603030
Б. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА1708090
4Здравна политика. Промоция на здравето402020
5Управление на материални ресурси и време401822
6Основни нормативни документи в здравния и социалния сектор1899
7Професионална етика301218
8Комуникационни умения на парамедика – критерии за качествени здравни услуги422121
В. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА700160240
9Обща теория за причините за възникване на заболяванията по системи в човешкия организъм803050
10Обща фармация и фармакология402020
11Асептика и антисептика603030
12Алгоритъм при оказване на спешна медицинска помощ.803050
13Основни диагностични умения.602040
14Медицинска апаратура и оборудване.603030
15Норми на медицинска психология80 80
16 УЧЕБНА ПРАКТИКА2400240
 Всичко:960290570
Scroll to Top