Home » 7230302 Transporting injured and sick people, providing first aid and assisting in emergency departments

7230302 Transporting injured and sick people, providing first aid and assisting in emergency departments

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПарамедик
КОД НА ПРОФЕСИЯТА723030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТранспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7230302
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ290
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА570
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА1200
Scroll to Top