Начало » 6400101 Ветеринарен техник

6400101 Ветеринарен техник

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАВетеринарен техник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА640010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАВетеринарен техник
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6400101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ461
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА499
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА1200

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6400101 – “Ветеринарен техник”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Състава, свойствата на водите, с възможност за тяхното използване;
 • Видовете обработки на вода и басейни;
 • Разпознаване на видовете и породната структура;
 • Подготовка на водоемите за зарибяване;
 • Изискванията и технологиите за хранене и гледане на рибите;
 • Разпознаване основните групи вредители при сладководното рибовъдство;
 • Основните методи и средства за провеждането на зооветеринарни мероприятия;
 • Биологичната характеристика на основните видове сладководни риби;
 • Видов и породен състав;
 • Технологии за отглеждане, селекция и хранене;
 • Зоохигиенни изисквания;
 • Анатомичните и физиологичните особености на рибите;
 • Екстериор, породи, продуктивност, размножаване и развъждане;
 • Видове рибни фуражи, начини за обработването им;
 • Нормирано хранене;
 • Първична преработка;
 • Начини на съхраняване;
 • Породи и видове;
 • Начините за хранене и отглеждане на различните видове и категории  сладководни риби;
 • Видове чертежи, проекции, оразмеряване, условни означения;
 • Класификация на тракторите и автомобилите и видовете двигатели;
 • Класификация на селскостопанските машини;
 • Спазване на технологичната последователност при извършване на селскостопански дейности;
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства;
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности.

ДА МОЖЕ:

 • Определя вида и състава на водата и извършва рутинен контрол на нейните хидроложки и хидрохимически параметри;
 • Извършва всички дейности по изграждане, дезинфекция, зареждане и контрол на водните басейни;
 • Изчислява нормата за количеството зарибителен материал;
 • Разпознава видовия и сортовия състав на зарибителния материал;
 • Прави зоохигиенна преценка на басейни и помещенията;
 • Разпознава продуктивните типове сладководни риби;
 • Разпознава рибните фуражи и преценява качеството им;
 • Извършва всички операции по репродукция, селекция и др.;
 • Избира подходящ начин на хранене и отглеждане;
 • Познава методите за риболов и транспортиране;
 • Нагласява и регулира селскостопанските машини;
 • Прикачва селскостопанските машини;
 • Произвежда екологично чиста продукция;
 • Правилно да съхранява получените продукти;
 • Правилно да използва лични предпазни средства;
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
І .ОБЩА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ПОДГОТОВКА54477
1.Здравословни и безопасни условия на труд954
2.Икономика2727– 
3.Предприемачество18153
ІІ.ОТРАСЛОВА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ПОДГОТОВКА14510936
1Езиково обучение58499
2.Латински език29254
3.Ботаника с основи на фуражопроизводството583523
ІІІ.СПЕЦИФИЧНА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ПОДГОТОВКА582305277
1.Хигиена и хранене6839 29
2.Животновъдство6839 29
3.Фармакология8747 40
4.Микробиология6738 29
5.Патологична анатомия и патологична физиология632043
6.Заразни болести361620
7.Пчеларство271116
8.Пропедевтика на вътрешните незаразни болести271611
9.Вътрешни незаразни болести271611
10.Акушерство и гинекология18711
11.Паразитология и инвазионни болести271611
12.Основи на общата и оперативната хирургия189 9
13.Изкуствено осеменяване3119 12
14.Организация на ветеринарно-медицинската дейност781265
V.Производствена практика120120
 ОБЩО  ЧАСОВЕ : 960461469
Scroll to Top