Начало » 6240301 Рибовъдство

6240301 Рибовъдство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРибовъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА624030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАРибовъдство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6240301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ669
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ169
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА500
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6240301 – “Рибовъдство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • биологичните особености на стопански ценните видове риба и другите водни организми, както и особеностите на средата им на обитаване;
 • особеностите на шарановото и пъстървово стопанство;
 • основните средства и предмети за работа в рибовъдното стопанство, технологичното им предназначение;
 • правилата за транспорт и съхранение на рибните продукти;
 • прилагане на технологии за отглеждане на рибните видове;
 • неприятелите и враговете на рибата;
 • разпознаване на основните предмети на труда за работа в рибовъдното стопанство и риболова;
 • изпълнение на общи и специфични трудови дейности в съответствие с характера на професията;
 • разпознаване на собствената си роля в производството и съзнаване на необходимостта от здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда;
 • повишаване на квалификацията си като рибовъд.

ДА МОЖЕ:

 • работа в шараново и пъстървово стопанство;
 • прилагане на различни начини и методи за размножаване на рибата;
 • отглеждане на различни видове риба;
 • подбор на подходящи фуражи, определяне на дажби и начини на хранене за различните видове и категории риба;
 • подготовка на отделни категории басейни в шарановото стопанство;
 • прилагане на специфични профилактични и лечебни мероприятия;
 • използване на специализирани машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации съобразно правилата за безопасна работа;
 • прилагане на технологиите в рибовъдството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове подготовка, модулиОбщоТеорияПрактика
Азадължителна професионална подготовка669169500
А1Обща задължителна професионална подготовка20128
1Здравословни и безопасни условия на труд, правила за безопасна работа на работното място.18108
2Опазване на околната среда.22 
А2Отраслова задължителна професионална подготовка803050
1Нормативно–правна уредба в професионалната област.1156
2Основи на рибовъдството.692544
А3Специфична за професията и специалността  задължителна професионална подготовка569127442
1Качества на водата, необходими за живота на рибите. Замърсявания на водата и борбата срещу тях. Мелиоративни мероприятия.601842
2Биологични особености на видовете риби, обект на отглеждане у нас.1587
3Шараново стопанство.301218
4Размножаване на шарановите риби.41932
5Технологии за отглеждане на шаран за угояване.992574
6Пъстървови стопанства.18612
7Размножаване на пъстървови риби.411130
8Технологии за отглеждане на пъстървови риби.791366
9Рибовъдство в естествени сладководни басейни.29524
10Улов и транспорт на жива риба.551045
11Технологична обработка на рибата и съхранение на рибните продукти.15411
12Профилактика на заболявания, неприятели и врагове на рибата.23617
13Производствена практика.64 64
Scroll to Top