Начало » 6240201 Промишлен риболов и аквакултури

6240201 Промишлен риболов и аквакултури

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник по промишлен риболов и аквакултури
КОД НА ПРОФЕСИЯТА624020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПромишлен риболов и аквакултури
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6240201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ382
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА578
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6240201 – “Промишлен риболов и аквакултури ”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Състава, свойствата на водите, с възможност за тяхното използване;
 • Видовете обработки на вода и басейни;
 • Разпознаване на видовете и породната структура;
 • Подготовка на водоемите за зарибяване;
 • Изискванията и технологиите за хранене и гледане на рибите;
 • Разпознаване основните групи вредители при сладководното рибовъдство;
 • Основните методи и средства за провеждането на зооветеринарни мероприятия;
 • Биологичната характеристика на основните видове сладководни риби;
 • Видов и породен състав;
 • Технологии за отглеждане, селекция и хранене;
 • Зоохигиенни изисквания;
 • Анатомичните и физиологичните особености на рибите;
 • Екстериор, породи, продуктивност, размножаване и развъждане;
 • Видове рибни фуражи, начини за обработването им;
 • Нормирано хранене;
 • Първична преработка;
 • Начини на съхраняване;
 • Породи и видове;
 • Начините за хранене и отглеждане на различните видове и категории  сладководни риби;
 • Видове чертежи, проекции, оразмеряване, условни означения;
 • Класификация на тракторите и автомобилите и видовете двигатели;
 • Класификация на селскостопанските машини;
 • Спазване на технологичната последователност при извършване на селскостопански дейности;
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства;
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности;

ДА МОЖЕ:

 • Определя вида и състава на водата и извършва рутинен контрол на нейните хидроложки и хидрохимически параметри;
 • Извършва всички дейности по изграждане, дезинфекция, зареждане и контрол на водните басейни;
 • Изчислява нормата за количеството зарибителен материал;
 • Разпознава видовия и сортовия състав на зарибителния материал;
 • Прави зоохигиенна преценка на басейни и помещенията;
 • Разпознава продуктивните типове сладководни риби;
 • Разпознава рибните фуражи и преценява качеството им;
 • Извършва всички операции по репродукция, селекция и др.;
 • Избира подходящ начин на хранене и отглеждане;
 • Познава методите за риболов и транспортиране;
 • Нагласява и регулира селскостопанските машини;
 • Прикачва селскостопанските машини;
 • Произвежда екологично чиста продукция;
 • Правилно да съхранява получените продукти;
 • Правилно да използва лични предпазни средства;
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
І .ОБЩА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ПОДГОТОВКА664818
1.Здравословни и безопасни условия на труда66
2.Компютърно обучение1569
3.Икономика1010
4.Трудово-правното законодателство1515
5.Езиково обучение1569
6.Бизнес комуникации55
ІІ.ОТРАСЛОВА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ПОДГОТОВКА20160141
1Основи на хидрологията и хидробиологията20614
2.Основи на сладководното рибовъдство601347
3.Технологии за отглеждане, транспорт, селекция401030
4.Агроекология и хидроекология на рибовъдството301020
5.Аграрна икономика512130
ІІІ.СПЕЦИФИЧНА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ПОДГОТОВКА573244329
1.Основи на рибовъдството703040
2.Рибовъдство17070100
3.Технологии в рибовъдството1266066
4.Профилактика и болести793049
5.Улов и съхранение на рибата783048
6.Експлоатация и ремонт241410
7.Организация и управление на рибовъдна ферма.261016
ІV.СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА603030
V.Производствена практика6060
 ОБЩО :960382578
Scroll to Top