Home » 6240201 Industrial fishing and aquaculture

6240201 Industrial fishing and aquaculture

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник по промишлен риболов и аквакултури
КОД НА ПРОФЕСИЯТА624020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПромишлен риболов и аквакултури
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6240201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ382
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА578
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top