Начало » 6230102 Горско стопанство и дърводобив

6230102 Горско стопанство и дърводобив

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-лесовъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА623010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАГорско стопанство и дърводобив
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6230102
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ1080
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ477
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА603
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6230102 – “Горско стопанство и дърводобив”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • устройството на растителните клетки и тъкани;
 • основните физиологични процеси, протичащи в растителните организми;
 • горскорастителното райониране на България;
 • систематиката на растенията – групиране на видовете в основните групи – нисши и висши растения и изучаване на типичните им представители;
 • да различава основните видове сечи, използвани у нас и да може да извършва дейностите с ръчни и механизиране инструменти;
 • различните технологии при сечта и извоза на дървените материали и мерки за техническа безопасност при дърводобивния процес;
 • как се обработва,  складира, съхранява и запазва добитата дървесина;
 • наредби, правилници и други предписания;
 • абиотичните фактори причиняващи болести по горскодървесната растителност;
 • насекомните вредители, които се срещат по отделните части на дървесните видове;
 • причинителите на паразитни болести по растенията;
 • болестите по горскодървесната растителност, причинени от паразити;
 • болестите по горскодървесната растителност с неинфекционен характер;
 • методите за борба с неблагоприятните въздействия в горите;
 • видовете горски пожари и условията за възникването и разпространението им;
 • методите за определяне на пожарната опасност в горите;
 • методите за гасене на горски пожари;
 • растителни части на гората;
 • лесовъдските признаци на насажденията;
 • закономерностите в растежа и развитието на дървостоите;
 • взаимодействието между гората и средата;
 • възобновяването на гората;
 • учение за смяна на видовете;
 • горската типология;
 • огледни сечи и методите за извеждането им;
 • възобновителни /главни/ сечи;
 • методи за превръщане на издънковите в семенни гори;
 • мероприятия за подпомагане и ускоряване на естественото
 • геодезичните координатни системи;
 • мерки и мащаби;
 • методи за определяне на площи;
 • геодезични инструменти;
 • методите за измерване на ъгли, дължини и превишения;
 • видовете грешки при геодезичните измервания;
 • опорна геодезична мрежа;
 • снимачна основа;
 • снимачни методи;
 • видове геодезични снимки;
 • основни трасировъчни работи;
 • строежа на дървесното стъбло и неговите функции;
 • основните свойства на дървесината и тяхното значение;
 • недостатъците на дървесината;
 • стандартите на облите и цепени дървени материали;
 • основните моменти в производствения процес на дърводобиването;
 • видовете сечища;
 • предназначението и изискванията за устройване на временен склад;
 • особеностите при извоза на дървените материали;
 • ролята и значението на смолодобива;
 • основните странични и специални ползвания от горите.
 • значението и произхода на почвата;
 • по-важните минерали и тяхното значение;
 • същността на процесите изветряне и почвообразуване;
 • горскорастителното  и почвено райониране на Република България;
 • класификацията на българските почви;
 • разпространението и свойствата на по-важните почвени типове в Република България;
 • значението на различните почвени разрези и приложението им;
 • правилната последователност при вземане на почвени проби.
 • научните и латински наименования на дървесните и храстови видове по семейства;
 • ареала и разпространението на дървесните и храстови видове;
 • морфологичните и анатомични белези на дървесните и храстови видове;
 • екологичните изисквания и лесовъдското стопанско значение на дървесните и храстови видове;
 • систематиката на дивеча – групирането на видовете в основни групи;
 • разпространението на дивеча – условията на местообитанията и ареал;
 • морфология – разпознаване на видовете чрез анализиране на външните белези;
 • биологичните особености на видовете дивеч;
 • неприятелите на дивеча;
 • ловно-стопанското значение на дивеча;
 • мероприятията за развъждане на дивеч – правилен подбор, норми и срокове в зависимост от условията;
 • подходящия начин на ползване на дивеча – лов.
 • сроковете за узряване, бране и събиране на горските плодове и семена;
 • технологията за добиване на семена от горските видове;
 • общите принципи за запазване на посевните материали;
 • физичните и физиологичните показатели на посевните материали;
 • посевните схеми, норми и отгледните грижи след засяване;
 • методите на вегетативно производство на фиданки;
 • биологичните особености и екологичните изисквания на горскодървесните видове;
 • общата технология за създаване на горски култури, защитни  и ландшафтни залесявания;
 • значението и методите на селекцията;
 • основните  форми на стопански ценните дървесни видове.
 • общото устройство на машините и съоръженията за добиване на горски семена и плодове;
 • общото устройство на машините, използвани при различните видове обработка на почвата;
 • машини и апарати, използвани за растителна защита;
 • напоителни машини и системи, използвани в горскостопанските работи;
 • видове инструменти, машини и технологии, използвани в дърводобива;
 • общото устройство на машините и съоръженията за добиване на горски семена и плодове;
 • общото устройство на машините, използвани при различните видове обработка на почвата;
 • машини и апарати, използвани за растителна защита;
 • напоителни машини и системи, използвани в горскостопанските работи;
 • видове инструменти, машини и технологии, използвани в дърводобива.

ДА МОЖЕ:

 • анализират връзката между растенията и факторите на околната среда;
 • разпознават по външните отличителни белези основните тревни видове.
 • разпознават видовете растителни органи по морфологичните им белези;
 • сравняват и разпознават нисшите и висши растения;
 • работят с определител;
 • изработват хербарийни материали.
 • правилно ползване на моторни триони и храсторези;
 • подготовка на работни горивни смеси;
 • работа с машини за белене;
 • правилно поддържане и ремонт на използваната техника;
 • работа с подемо-транспортни машини;
 • спазване на условията за безопасна работа.
 • да ползва личните предпазни средства.
 • разпознават  признаците на болести причинени от абиотични фактори;
 • разпознават  насекомните вредители и повредите, причинени от тях;
 • разпознават паразитите и болестите, причинени от тях;
 • прилагат методите за борба с вредителите и патогените;
 • разпознават видовете горски пожари;
 • анализират причините и условията за възникването и разпространението им;
 • определят пожарната опасност в горите;
 • използват методите за гасене на горските пожари.
 • изготвят лесовъдска характеристика на насажденията;
 • извършват оценка на естественото възобновяване;
 • прилагат отгледни сечи в различни по състав, произход и предназначение гори;
 • прилагат възобновителни сечи в различни по състав, произход и предназначение гори;
 • планират мероприятия за подпомагане и ускоряване на естественото възобновяване.
 • извличат информация от планове и карти;
 • определят площи;
 • избират подходящи инструменти и методи за измерване на ъгли, дължини и превишения;
 • обработват геодезични данни;
 • разпознават фотоснимки и фотопланове;
 • трасират проекти;
 • работят с планове и карти;
 • определят площи;
 • работят с геодезични инструменти;
 • измерват ъгли, дължини и превишения при различни теренни условия;
 • съставят план на малък обект;
 • трасират проекти;
 • прилагат правилата за безопасни и здравословни условия на труд.
 • познават недостатъците на дървесината;
 • прилагат стандартите на дървените материали;
 • определят начина на бране, съхраняване и транспортиране на: горските плодове, гъбите, лечебните растения;
 • разпознават дървесината на по-важните иглолистни и широколистни видове;
 • познават по-важните стандарти на дървесните материали;
 • кубират обли и цепени материали;
 • изготвят първични документи при сечта и първичната обработка на дървените материали;
 • разпознават по-важните гъби и билки, които се срещат в района.
 • описват по-важните почвени типове;
 • анализират различията между почвените типове;
 • анализират връзката между почва, растителност и факторите на околната среда.
 • разпознават  основните скалообразуващи минерали;
 • сравняват и разпознават скалите от различните генетични групи;
 • познават конкретните морфологични признаци и свойства на почвата;
 • правят необходимите проучвания в зависимост от приложения  почвен разрез;
 • разпознават по морфологичните белези изучаваните дървесни и храстови видове;
 • анализират връзката между околната среда и горските дървета и храсти
 • разпознават  дървесните и храстови видове по морфологичните им белези;
 • определят познати и непознати дървесни и храстови видове с определител;
 • съставят самостоятелно сравнителни таблици и ребуси;
 • анализират връзката между околната среда и горските дървета и храсти;
 • назовават с научните и латински наименования дървесните и храстови видове по семейства;
 • изработват хербарийни материали и сбирки;
 • спазват екологичните изисквания за опазване на дървесните и храстови видове;
 • разпознават  видовете дивеч по морфологичните им белези;
 • сравняват и разпознават половете при дивеча;
 • определят необходимите количества фуражи;
 • изграждат съоръжения за подхранване, солища и калища;
 • участват в таксация на дивеча;
 • прилагат правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия  на възпитание, обучение и труд.
 • организират производството на посевни и посодъчни материали за нуждите на залесяванията;
 • определят състоянието на суровината при узряването й;
 • използват специализирана техника за бране и събиране на шишарки, плодове и семена;
 • усвояват и обясняват технологията за добиване на семена от горски видове;
 • съхраняват успешно сухи и влажни посевни материали;
 • прилагат основни методи за почвоподготовка и залесяване при различни природни условия;
 • проучват формовото разнообразие на основните горскодървесни видове;
 • спазват правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • опазват природната среда;
 • работят в екип;
 • изчисляват основните величини на двигателите с вътрешно горене;
 • определят основните параметри при различните видове обработка   на почвата;
 • определят характеристиките на основните машини, използвани в горскостопанските работи;
 • изчисляват различните сили, възникващи в процеса на обработка на дървесината;
 • прилагат различните схеми и технологии на работа, използвани в горскостопанските работи;
 • определят производителността на различните машини и механизми, използвани в горскостопанската дейност.
 • изчисляват основните величини на двигателите с вътрешно горене;
 • определят основните параметри при различните видове обработка   на почвата;
 • определят характеристиките на основните машини, използвани в горскостопанските работи;
 • изчисляват различните сили, възникващи в процеса на обработка на дървесината;
 • прилагат различните схеми и технологии на работа, използвани в горскостопанските работи;
 • определят производителността на различните машини и механизми, използвани в горскостопанската дейност.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Предмет / модулОбщоТеорияПрактика
А. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА604713
1.Здравословни и безопасни условия на труд16124
2.Икономика24204
3.Предприемачество20155
Б. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА225120105
4Чужд език по професията2020
5.Ботаника603030
6Защита на гората502030
7.Лесовъдство553025
8.Геодезия201010
9.Лесоползване201010
 В. СПЕЦИФИЧНА  ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА675310365
10.Горско почвознание402020
11.Дендрология502030
12.Ловно стопанство402020
13.Основи на горско-стопанските дейности703040
14.Горска таксация502030
15Горски култури и селекция502030
16.Механизация на горското стопанство602535
17.Лесоустройство602535
18.Борба с ерозията502525
19.Горско законознание251510
20.Механизация в дърводобива502525
21.Горски транспорт402020
22.Горски строежи402020
23.Рибовъдно стопанство502525
Г. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА6060
Д. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА6060
ВСИЧКО:   А + Б+ В + Г + Д1080477603
Scroll to Top