Home » 6230102 Forestry and logging

6230102 Forestry and logging

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-лесовъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА623010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАГорско стопанство и дърводобив
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6230102
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ1080
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ477
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА603
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top