Начало » 6220202 Парково строителство и озеленяване

6220202 Парково строителство и озеленяване

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОзеленител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА622020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПарково строителство и озеленяване
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6220202
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна / вечерна / задочна / самостоятелна /   дистанционна /
съботно – неделна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХІ клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ319
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА341
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6220202 – “Парково строителство и озеленяване”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основните правила на работното място, изискванията за опазване на околната среда;
 • правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, договорните отношения между работодател и работник;
 • правилата за поддържане на безопасни и здравословни условия на труд;
 • терминологията на парково строителство и озеленяване;
 • морфологията и физиологията на растенията;
 • класификацията и основните характеристики на цветята, дърветата и храстите;
 • класификацията на посадъчните материали;
 • видовете материали за настилки и технологията на изграждането
 • технологията и техниката на изграждане, първи грижи и поддържане на тревните площи;
 • технологията, техниката, сезоните, гъстотата на засаждане, първоначалните грижи и поддържане на дървета и храсти единично в групи и масиви, живи плетове и съдове;
 • торовете за основно, предпосевно торене и подхранване при изграждане и поддръжка на тревни площи, цветни и дървесно – храстови композиции;
 • най-често използваните препарати за растителна защита
 • технико-експлоатационната характеристика на всички машини и съоръжения в дейността;

ДА МОЖЕ:

 • да определя вегетативните и размножителните органи на  растенията;
 • да участва в извършване на основни технологични операции; да разпознава отделните видове цветя,дърветаи храсти;
 • да подготвя /изкопаят/ легло за настилка, трамбоват земна основа и насипват дрениращ материал;
 • да извърша подготовка на терена за изграждане на тревни площи чрез засяване на семена;
 • да  засява тревно семе и извършват по-нататъшни грижи за посевите /поливане, валиране, първа и втора коситба/;
 • да коси, полива, подхранва, подсява и аерира тревните плоши;
 • да добива тревни чимове;
 • да изгражда тревни плочи чрез зачимяване, спазвайки технологията;
 • да засажда единични дървета и храсти, спазвайки технологията за направа на посадъчни места и използване на помощни материали;
 • да полага първоначални грижи за корените и короните на новозасадените единични дървета и храсти по технология;
 • да засажда дървета и храсти в групи, масиви и живи плетове, спазвайки технологията за направа на посадъчни места и използване на помощни материали;
 • да полага първоначални грижи за корените и короните на новозасадените дървета и храсти в групи масиви или живи плетове по технология;
 • да засажда дървета и храсти в съдове;
 • да извършва всички видове резитби;
 • да се грижи за кореновата система на дървета и храсти, засадени единично, в групи, масиви, живи плетове, скални кътове и съдове /окопаване,мулчиране/;
 • да зазимява рози и други дървесни и храстови видове;
 • да засажда цветя в цветни групи, единично, в цветни фигури, съдове и скални кътове, спазвайки технологията, гъстотата,сезоните и времето на засаждане;
 • да полагат грижи за кореновата система на цветя в цветни групи, единично, в цветни фигури, съдове и скални кътове – поливане, прашене, подхранване, изрязване на прецъфтелите цветове по технология;
 • да изваждат луковиците, да почистват площите със сезонни цветя в края на сезона;
 • да работят със системи за автоматизирано напояване;
 • да спазва правилата за безопасна работа и противопожарна охрана.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеБрой учебни часове
ОбщоТеорияПрактика
А.Обща задължителна професионална подготовка421626
А-ІМотивация, комуникативни умения и работа в екип1818
А-ІІЗдравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда 1284
А-ІІІТрудово-правни и икономически знания. Организация на трудовия процес1284
Б.Отраслова професионална подготовка907218
Б-ІБотаника30246
Б-ІІПочвознание30246
Б-ІІІДекоративна дендрология с разсадници30246
В.Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка372201171
В – ІРисуване603030
В-ІІЦветарство1205961
В-ІІІПарково строителство1629270
В-ІVМеханизация в парковото строителство302010
Г.Производствена практика9696
Д.Избираема професионална подготовка603030
Д-ІАграрен мениджмънт301515
Д-ІІАграрен маркетинг301515
Д-ІІІПредприемачество603030
Д-ІVИнформационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет-ресурси603030
Д-VЧуждоезикова комуникация и професионална терминология603030
 Общо660319341
Scroll to Top