Home » 6220202 Park construction and landscaping

6220202 Park construction and landscaping

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОзеленител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА622020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПарково строителство и озеленяване
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6220202
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна / вечерна / задочна / самостоятелна /   дистанционна /
съботно – неделна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХІ клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ319
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА341
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top