Начало » 6220201 Цветарство

6220201 Цветарство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОзеленител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА622020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЦветарство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6220201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна / вечерна / задочна / самостоятелна /   дистанционна /
съботно – неделна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХІ клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ261
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА399
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6220201 – “Цветарство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основните правила на работното място, изискваниятазаопазване наоколната среда;
 • правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, договорните отношения между работодател и работник;
 • правилата за поддържане на безопасни и здравословни условия на труд;
 • морфологията и физиологията на растенията;
 • класификацията на цветята; основните характеристики на цветята;
 • изискванията за изграждане на материално-техническа база; 
 • организацията на цветопроизводството; отглеждането на цветя на   открито;  отглеждането на цветя в култивационни съоръжения;
 • правилата за съчетаване на форми и багри; изискванията за създаване, оформяне и поддръжка на различни аранжировки.

ДА МОЖЕ:

 • да определя вегетативните и размножителните органи на  растенията;
 • да участва в извършване на основни технологични операции; да разпознава отделните видове цветя;
 • да полага грижи за отглеждането на цветята;
 • да съчетава правилно цветята по багри;
 • да аранжира букети в различни стилове;
 • да изготви план за търговска реклама;
 • да спазва правилата за безопасна работа и противопожарна охрана.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеБрой учебни часове
ОбщоТеорияПрактика
А.Обща задължителна професионална подготовка421626
А-ІМотивация, комуникативни умения и работа в екип1818
А-ІІЗдравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда 1284
А-ІІІТрудово-правни и икономически знания. Организация на трудовия процес1284
Б.Отраслова професионална подготовка785820
Б-ІБотаника24159
Б-ІІПочвознание24195
Б-ІІІДекоративна дендрология с разсадници30246
В.Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка    312   157155
В-ІЦветопроизводство1507179
В-ІІТърговски дизайн и аранжиране1326666
В-ІІІМашини в цветопроизводството  302010
Г.Производствена практика168168
Д.Избираема професионална подготовка603030
Д-ІМениджмънт на фирмата301515
Д-ІІМаркетинг301515
Д-ІІІПредприемачество603030
Д-ІVИнформационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет-ресурси603030
Д-VЧуждоезикова комуникация и професионална терминология603030
 Общо660261399
Scroll to Top