Home » 6220201 Floristry

6220201 Floristry

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОзеленител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА622020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЦветарство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6220201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна / вечерна / задочна / самостоятелна /   дистанционна /
съботно – неделна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХІ клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ261
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА399
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top