Начало » 6210901 Лозаровинарство

6210901 Лозаровинарство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЛозаровинар
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621090
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЛозаровинарство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210901
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ720
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ325
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА395
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210901 – “Лозаровинарство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Нормативите относно здравословните и безопасни условия на труда;
 • Основите на пазарната икономика;
 • Общите правила на трудово-правното законодателство;
 • Да има фундаментални познания в областите:
 • Растениевъдство;
 • Общо земеделие;
 • Агрохимия и торене;
 • Фитопатология;
 • Аграрна икономика;
 • Да притежава детайлни познания в областите на:
 • Лозарство;
 • Почвознание;
 • Хидромелиорации и съоръжения;
 • Растителна защита;
 • Селскостопански машини;
 • Агроклиматология;
 • Проектиране в земеделието;
 • Управление на земеделската ферма.

ДА МОЖЕ:

 • Да прилага нормативите относно здравословните и безопасни условия на труда.
 • Да работи при условия на пазарна икономика.
 • Да спазва общите правила на трудово-правното законодателство.
 • Да ползва познанията си в областите:
 • Растениевъдство;
 • Общо земеделие;
 • Агрохимия и торене;
 • Фитопатология;
 • Аграрна икономика;
 • Да прилага в практиката успешно познанията си в областите на:
  • Лозарство
  • Почвознание
  • Хидромелиорации и съоръжения
  • Растителна защита
  • Селскостопански машини
  • Агроклиматология
  • Проектиране в земеделието
  • Управление на земеделската ферма
  • Техника на безопасност и долекарска помощ.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

ТемаОбщоТеорияПрактика
АОбща задължителна професионална подготовка704030
1.Здравословни и безопасни условия на труда. Долекарска помощ20155
2.Основи на пазарната икономика281414
3.Общи условия на трудово-правното законодателство221111
Б.Отраслова задължителна професионална подготовка1307060
1.Растениевъдство402020
2.Общо земеделие201010
3.Агрохимия и торене201010
4.Фитопатология201010
5.Аграрна икономика302016
В.Специфична професионална подготовка за специалност “Лозаровинарство520215305
1.Лозарство904545
2.Почвознание703535
3.Хидромелиорации и съоръжения703040
4.Растителна защита703040
5.Селскостопански машини602535
6.Агроклиматология603030
7.Проектиране в земеделието201010
8.Управление на земеделската ферма201010
ГПроизводствена практика60 60
Общо: А+Б+В+Г720325395
Scroll to Top