Начало » 6210602 Производител на селскостопанска продукция

6210602 Производител на селскостопанска продукция

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАФермер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводител на селскостопанска продукция
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210602
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, дистанционна, съботно-неделна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ25 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ995
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ426
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА569
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

ППрофесионални компетенции за специалността 6210602 – “Производител на селскостопанска продукция”

ДА ЗНАЕ:

 • Нормативите относно здравословните и безопасни условия на труд;
 • Основите на пазарната икономика;
 • Общите правила на трудово-правното законодателство;
 • Състав на почвата, типове почви;
 • Видовете обработки на почвата, агротехническите изисквания при обработка на почвата;
 • Разпознава видовете торове и определя срока и начина на внасянето им;
 • Подготовка на площите за напояване и начините на напояване;
 • Изисквания при подготовка на посевния материал, срока и начина на сеитба и засаждане;
 • Разпознаване на основните групи вредители по селскостопанските култури;
 • Основни методи и средства за провеждането на растително-защитни мероприятия;
 • Ботаническата и биологичната характеристики на основните групи земеделски култури;
 • Видове и сортов състав;
 • Технологиите за отглеждане и прибиране;
 • Зоохигиенни изисквания;
 • Анатомичните и физиологичните особености на селскостопанските животни;
 • Екстериор, породи, продуктивност, размножаване и развъждане;
 • Видове фуражи, начини за обработването им;
 • Първична преработка и начини на съхраняване;
 • Начини за хранене и отглеждане на различните видове и категории селскостопански животни;
 • Видове чертежи, проекции, оразмеряване, условни означения;
 • Класификация на тракторите и автомобилите и видовете двигатели;
 • Устройство и действие на ДВГ;
 • Системи на тракторите и автомобилите;
 • Класификация на селскостопанските машини;
 • Устройство и принципа на действие на селскостопанските машини;
 • Текущ ремонт и поддържане;
 • Спазване на технологичната последователност при изпълнение на селскостопански дейности;
 • Управление на земеделска ферма.

ДА МОЖЕ:

 • Да прилага нормативите относно здравословните и безопасни условия на труд;
 • Да работи при условията на пазарна икономика;
 • Да спазва общите правила на трудово-правното законодателство;
 • Определя вида и състава на почвата;
 • Извършва оран, дисковане, култивиране, брануване и оценяване качеството на работа;
 • Изчислява нормата на торене и извършване на торене;
 • Определя поливната и напоителната норма и извършване на напояването;
 • Подготвяне на посевния и посадъчен материал;
 • Определя количеството семена и посадъчен материал и извършване на сеитба и засаждане;
 • Определя степента на вредност;
 • Сроковете на растителна защита;
 • Провежда растително-защитни мероприятия;
 • Разпознава видовия и сортов състав на земеделските култури;
 • Извършва основни технологични операции при отглеждане и прибиране;
 • Прави зоохигиенна преценка на помещенията;
 • Извършва оборка на селскостопанските животни;
 • Разпознава органите и връзката им в отделните системи;
 • Разпознава продуктивните типове селскостопански животни;
 • Разпознаване на фуражите и преценяване на качеството им;
 • Определя породите;
 • Избира подходящ начин на хранене и отглеждане;
 • Разчита сборни чертежи;
 • Нагласява и регулира механизмите и системите на тракторите и автомобилите;
 • Извършва монтаж и демонтаж;
 • Управлява и работи с трактор;
 • Нагласява и регулира селскостопанските машини;
 • Прикачва селскостопанските машини;
 • Обслужва, поддържа и съхранява селскостопанските машини;
 • Извършва първична преработка;
 • Произвежда екологично чиста продукция;
 • Правилно да съхранява получените продукти;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общия брой часове и брой часове по теория и практика

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
І.Обща задължителна професионална подготовка1318447
1.Здравословни и безопасни условия на труд1284
2.Основи на пазарната икономика1899
3.Общи условия на трудово-правното законодателство31256
4.Основи на управлението402119
5.Маркетингови проучвания в селскостопанския отрасъл. Инвестиции и иновации в сферата на селското стопанство30219
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка427206221
1.Основи на растениевъдството с поливно земеделие1596495
2.Основи на животновъдството602436
3.Агрохимия, агроклиматология и агрометеорология301515
4.Агроекология и принципи на устойчиво земеделие322012
5.Механизация на селскостопанското производство322012
6.Аграрна икономика543321
7.Основна компютърна грамотност603030
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка за специалността  „Производител на селскостопанска продукция” – 6210602437136301
1.Производство на растениевъдна продукция21667149
 Полевъдство783642
 Овощарство401624
 Лозарство30525
 Ягодоплодни култури14212
 Отглеждани на къпини, малини, касис и др.14212
 Зеленчукови култури40634
2.Производство на животновъдна продукция22169152
 Говедовъдство и биволовъдство682246
 Овцевъдство и козевъдство572136
 Свиневъдство581642
 Птицевъдство381028
Общо904374530
Scroll to Top