Начало » 5820801 Основни и довършителни работи

5820801 Основни и довършителни работи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПомощник в строителството
КОД НА ПРОФЕСИЯТА582080
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОсновни и довършителни работи
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5820801
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ90
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА210
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5820801 – “Основни и довършителни работи”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

  • действуващите нормативни и закони;
  • безопасност при упражняване на професията;
  • предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар по специалността;
  • разбира технологичната последователност на различните видове строителни операции при изработване на кофражи.

ДА МОЖЕ:

  • организират технологично изпълнение на различни по вид строително-монтажни работи;
  • определят вида на механизацията необходима им за извършване на определена строително-монтажна работа;
  • изготвят кофражни форми;  
  • заготвят армировъчни скелети;   
  • формират и изградят практически умения за изготвяне на блок-схеми на технологичните процеси;
  • да синтезират усвоените знания за правилно организиране на работното място.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ  ТеорияПрактикаОбщо
A.1Обща професионална подготовка18 18
1ЗБУТ8 8
2Трудово-правно законодателство5 5
3Комуникации в трудовата дейност5 5
А.2Отраслова професионална подготовка18 18
2Основи на сградостроителството18 18
А.3Специфична професионална подготовка54210264
3Строителни материали18 18
4Основи на технологията на строителството36 36
5Сградостроителство 4242
6Технология на строителството 8484
7Производствена практика 8484
 Общо:90210300
Scroll to Top