Home » 5820801 Builder of railways and related facilities

5820801 Builder of railways and related facilities

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПомощник в строителството
КОД НА ПРОФЕСИЯТА582080
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОсновни и довършителни работи
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5820801
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ90
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА210
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300
Scroll to Top