Начало » 5430903 Производство на бъчви

5430903 Производство на бъчви

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в дървообработването
КОД НА ПРОФЕСИЯТА543090
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на бъчви
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5430903
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ80
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА220
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5430903 – “Производство на бъчви”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Спазва и прилага правилата и инструкциите за основните правила за безопасна работа;
 • Не замърсява с работата си околната среда;
 • Описва възможните вредни въздействия в работната среда;
 • Описва и изпълнява изискванията за изхвърляне и съхраняване на вредни за околната среда отпадъци;
 • Спазва и прилага правилата и инструкциите за противопожарна охрана на работното място;
 • Предприема действия за гасене на пожар;
 • Умее да формулира въпроси комуникация при изпълнение;
 • Участва при разпределяне на задачите, на трудовата си дейност в съдейства и търси помощ от членовете на екипа;
 • Отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача;
 • Прави отчет за извършената работа;
 • Разбира договорните отношения между задълженията си като работодател и работник;
 • Познава трудовоправните отношения в съгласно Кодекса на труда производственото звено на предприятието;
 • Разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • Разчита условните знаци и означения в работни технологична документация чертежи и планове;
 • Описва видовете техническа и технологична документация, използвана при производство на изделия от дървесина;
 • Разпознава и сортира по видове и недостатъци обла дървесина, използвана за производство на бъчви (дъб, бук, акация, черница);
 • Измерва, кубира и маркира обла дървесина, използвана за производство на бъчви;
 • Сортира и подрежда детайли за бъчви и други дървени опаковки;
 • Разпознава свойствата и недостатъците на дървесните видове;
 • Познава и спазва правилата за работа на машини за бичене и цепене на обла дървесина;
 • Познава и спазва технологичната дисципина при изпълнение на операции;
 • Обслужва дейности, свързани с механизираното подаване и обработване на трупите;
 • Извършва преработване на трупи на основните дърворезни машини;
 • Сортира и подрежда бичена и цепена дървесина на фигури;
 • Познава и спазва правилата за безопасни условия на труд в дърворезното производство;
 • Познава изискванията и ги прилага на практика при подбирането на дървесина за производство на различни детайли, използвани за получаване на бъчви и други дървени опаковки (бурета, каци, бъклици);
 • Познава основните процеси в производството на заготовки за бъчви и други дървени опаковки;
 • Подава за обработване, поема и подрежда на фигури обработените детайли, предназначени за получаване на бъчви и други дървени опаковки;
 • Участва в сглобяване на дъна на бъчви, бурета, каци и други дървени опаковки;
 • Участва в сглобяване на тела (фенери) на бъчви, бурета, каци и други дървени опаковки;
 • Участва в „опалването“ на фенери на бъчви, бурета, каци и други дървени опаковки;
 • Участва в обработването на външната повърхност на бъчви, бурета, каци и други дървени опаковки за съхраняване на течности, пулпове и други хранителни продукти;
 • Участва при опаковане и товаро-разтоварни дейности на готовите изделия;
 • Участва в укрепване на готови изделия в транспортни средства.

ДА МОЖЕ:

 • Умее да прилага правилата и инструкциите за основните правила за безопасна работа;
 • Умее да не замърсява с работата си околната среда;
 • Умее да описва възможните вредни въздействия в работната среда;
 • Умее да описва и изпълнява изискванията за изхвърляне и съхраняване на вредни за околната среда отпадъци;
 • Умее да  спазва и прилага правилата и инструкциите за противопожарна охрана на работното място;
 • Предприема действия за гасене на пожар;
 • Умее да формулира въпроси комуникация при изпълнение;
 • Умее да разпределя задачите, на трудовата си дейност в съдейства и търси помощ от членовете на екипа;
 • Отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача;
 • Умее да прави отчет за извършената работа;
 • Разбира договорните отношения между задълженията си като работодател и работник;
 • Умее да борави с нормативни текстове от КТ;
 • Прилага уменията си в  производството;
 • Умее да  разчита условните знаци и означения в работни технологична документация чертежи и планове;
 • Умее да  описва видовете техническа и технологична документация, използвана при производство на изделия от дървесина;
 • Умее да разпознава и сортира по видове и недостатъци обла дървесина, използвана за производство на бъчви (дъб, бук, акация, черница)
 • Може да измерва, кубира и маркира обла дървесина, използвана за производство на бъчви;
 • Сортира и подрежда детайли за бъчви и други дървени опаковки;
 • Умее да разпознава свойствата и недостатъците на дървесните видове;
 • Умее да работи  на машини за бичене и цепене на обла дървесина. Умее да изпълнява конкретни операции.Умее да обслужва дейности, свързани с механизираното подаване и обработване на трупите;
 • Извършва преработване на трупи на основните дърворезни машини;
 • Умее да сортира и подрежда бичена и цепена дървесина на фигури;
 • Познава и спазва правилата за безопасни условия на труд в дърворезното производство;
 • Умее да произвежда детайли от различни заготовки, предназначени за получаване на бъчви и други дървени опаковки;
 • Може да сглобява дъна на бъчви, бурета, каци и други дървени опаковки;
 • Сглобява тела (фенери) на бъчви, бурета, каци и други дървени опаковки;
 • Може да“опалването“ на фенери на бъчви, бурета, каци и други дървени опаковки;
 • Може да обработвавъншната повърхност на бъчви, бурета, каци и други дървени опаковки за съхраняване на течности, пулпове и други хранителни продукти;
 • Умее да опакова и товаро-разтоварни дейности на готовите изделия;
 • Умее да укрепва на готови изделия в транспортни средства.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на жела ната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

            №НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИТеорияПрактика
А.Обща професионална подготовка240
1.Здравословни и безопасни условия на труд8 
2.Трудово-правно законодателство8 
3.Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност4 
4.Икономика4 
Б.Отраслова задължителна професионална подготовка2464
1.Материалознание8 
2.Технологии и машини в дървообработването16 
3.Учебна практика 64
3.1Дървообработване 64
В.Специфична професионална подготовка32156
1.Технологии на производство на бъчви16 
2.Конструиране на бъчви16 
3.Учебна практика 96
 По специалността 96
4Производствена практика 60
 ВСИЧКО  А+Б+В80220
Scroll to Top