Начало » 5430902 Производство на тапицирани изделия

5430902 Производство на тапицирани изделия

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в дървообработването
КОД НА ПРОФЕСИЯТА543090
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на тапицирани изделия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5430902
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ80
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА220
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5430902 – “Производство на тапицирани изделия”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Спазва и прилага правилата и инструкциите за основните правила за безопасна работа;
 • Не замърсява с работата си околната среда;
 • Описва възможните вредни въздействия в работната среда;
 • Описва и изпълнява изискванията за изхвърляне и съхраняване на вредни за околната среда отпадъци;
 • Спазва и прилага правилата и инструкциите за противопожарна охрана на работното място;
 • Предприема действия за гасене на пожар;
 • Умее да формулира въпроси комуникация при изпълнение;
 • Участва при разпределяне на задачите, на трудовата си дейност в съдейства и търси помощ от членовете на екипа;
 • Отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача;
 • Прави отчет за извършената работа;
 • Разбира договорните отношения между задълженията си като работодател и работник;
 • Познава трудовоправните отношения в съгласно Кодекса на труда производственото звено на предприятието;
 • Разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • Разчита условните знаци и означения в работни технологична документация чертежи и планове;
 • Описва видовете техническа и технологична документация, използвана при производство на на изделия от дървесина;
 • Разпознава и използва тапицерски материали (масивна дървесина, дървесни плочи, шперплат, платове, кожи, поропласти, вата, тапицерски гвоздеи и др.);
 • Проявява съобразителност, технически усет и способности при работа с основни и спомагателни материали;
 • Умее да разчита технологична документация;
 • Познава основните процеси, машини, апарати и съоръжения в производството на детайли от дървесина за тапицирани мебели;
 • Знае предназначението, устройството и принципа на действие на машини за рязане на тапицерски материали (платове, кожи, поропласти-дунапрен, пеногума).
 • Знае предназначението, устройството и принципа на действие на шевни машини;
 • Умее да използва инструменти и съоръжения при производство на тапицирани мебели;
 • Притежава умения за разкрояване на материалите;
 • Извършва основни операции с ръчни и механизирани инструменти (шиене, коване);
 • Притежава умения за работа с пружинен пакет и поропласти;
 • Спазва технологична дисциплина при изпълнение на технологичните операции;
 • Участва при опаковане и товаро-разтоварни дейности на готовите изделия;
 • Участва в укрепване на готови изделия в транспортни средства.

ДА МОЖЕ:

 • Умее да прилага правилата и инструкциите за основните правила за безопасна работа;
 • Умее да не замърсява с работата си околната среда;
 • Умее да описва възможните вредни въздействия в работната среда;
 • Умее да описва и изпълнява изискванията за изхвърляне и съхраняване на вредни за околната среда отпадъци;
 • Умее да  спазва и прилага правилата и инструкциите за противопожарна охрана на работното място;
 • Предприема действия за гасене на пожар;
 • Умее да формулира въпроси комуникация при изпълнение;
 • Умее да разпределя задачите, на трудовата си дейност в съдейства и търси помощ от членовете на екипа;
 • Отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача;
 • Умее да прави отчет за извършената работа;
 • Разбира договорните отношения между задълженията си като работодател и работник;
 • Познава трудовоправните отношения в съгласно Кодекса на труда производственото звено на предприятието;
 • Разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • Умее да  разчита условните знаци и означения в работни технологична документация чертежи и планове;
 • Умее да  описва видовете техническа и технологична документация, използвана при производство на на изделия от дървесина;
 • Умее да изпълнява операции по разпознаване и подбор на различни видове тапицерски материали;
 • Умее да описва технологичните процеси за производство на тапицирани изделия;
 • Умее да  изпълнява технологични операции за подготовка на тапицерските материали, изграждане на тапицерски основи и тапициране с поропласти;
 • Умее да  извършва опаковане, товаро-разтоварни и укрепващи дейности.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИТеорияПрактика
А.Обща професионална подготовка240
1.Здравословни и безопасни условия на труд8 
2.Трудово-правно законодателство8 
3.Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност4 
4.Икономика4 
Б.Отраслова задължителна професионална подготовка2464
1.Материалознание8 
2.Технологии и машини в дървообработването16 
3.Учебна практика: 64
3.1Дървообработване 64
В.Специфична професионална подготовка32156
1.Технологии на тапицерството32 
2.Учебна практика 96
2.1Специалността 96
3.Производствена практика 60
 ВСИЧКО  А+Б+В80220
Scroll to Top