Начало » 5430207 Производство на дървесни плочи

5430207 Производство на дървесни плочи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор в дървообработването
КОД НА ПРОФЕСИЯТА543020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на дървесни плочи
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5430207
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА360
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5430207 – “Производство на дървесни плочи”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Изброява основните нормативни документи за безопасна работа в дървообработването;
 • Изброява правилата за безопасна работа с машини, инструменти, съоръжения и инсталации;
 • Разпознава опасни ситуации, които могат да възникнат по време на работа;
 • Знае пределно допустимите норми на шум, прах и химически вещества в работната среда;
 • Прилага правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност;
 • Класифицира видовете суровини, основни и спомагателни материали в зависимост от основните им качества и характеристики;
 • Описва видовете суровини, основни и спомагателни материали, използвани при производство на изделия от дървесина;
 • Знае и прилага изискванията на стандартите за транспортиране и съхранение на суровини и материали;
 • Познава и прилага методи за сушене на дървесината и извършва замерване на влажността й с влагомер.
 • Класифицира ръчните инструменти и приспособления според предназначението им; Описва видовете ръчни инструменти и приспособления;
 • Изброява и прилага правилата за безопасна работа с ръчни инструменти и приспособления;
 • Изброява видовете рязане на дървесината;
 • Описва схемите за разкрояване на масивна дървесина и дървесни материали;
 • Обяснява устройството и принципа на действие на циркулярни машини и банциг машини;
 • Обяснява предназначението, устройството и принципа на действие на абрихт и щрайхмус;
 • Подготвя и настройва за работа абрихт и щрайхмус;
 • Знае и прилага правилата за безопасна работа с абрихт и щрайхмус;
 • Изброява видовете профили, машините за профилиране и режещите инструменти;
 • Описва устройството и принципа на действие на фрезови и шипорезни машини, на дърводелски струг;
 • Знае и прилага правилата за безопасна работа с машини за профилиране.
 • Изброява видовете конструктивни съединения на детайли и агрегати;Обяснява приложението на отделните видове конструктивни съединения; Спазва изискванията за точност и качество на произведените конструктивни съединения.
 • Изброява видовете лепила, използвани в дървообработването, и приложението им;
 • Избира лепила и режими на слепване, като спазва технологичните изисквания;
 • Описва начините на шлифоване на дървесни повърхности и за предотвратяване на възможните дефекти при шлифоването;Избира режими и машини за шлифоване на дървесни повърхности, като спазва технологичните изисквания;
 •  Изброява елементите на техническата документация за производство;
 • Разчита чертежи, скицира изделия и ползва целенасочено информация от технологична и  конструктивна документация;
 • Ползва или съставя спецификации на елементите на изделията;
 • Ползва или съставя на ръка или с компютър разходни норми за материали.
 • Работи точно, вярно и прецизно в съответствие със стандартите и процедурите за качество;
 • Описва качествените характеристики, на които трябва да отговаря изработеният детайл/изделие;
 • Сравнява произведения детайл/изделие със зададените параметри в документацията за производство;
 • Описва най-често срещаните дефекти при производството на детайли/изделия от дървесина и начините за тяхното отстраняване;
 • Познава и прилага изискванията за подбор на дървесина и лепила за плочи;
 • Описва и прилага режими за хидротермична обработка на дървесината;
 • Изброява видовете ПДЧ и ПДВ, включително ПДВ със средна плътност (MDF) и плочи с ориентирани частици (OSB);
 • Посочва размерите по стандарт на дървесните плочи;
 • Обяснява действието и работи на машини задобиване на технологични трески и за раздробяване и развлакняване на дървесината;Описва процеса на сушене на раздробена дървесина;
 • Обяснява устройството и действието насушилни съоръжения за раздробена дървесина;
 • Изброява параметрите и прилага режими насушене на раздробена дървесина; Описва технологичните изисквания затранспортиране, съхраняване и олепиляване надървесните частици и влакна; Обяснява действието и работи наформиращопресови линии; Описва и прилага технологиите за механичнаобработка и повърхностно облагородяване на плочите;
 • Изброява и спазва правилата за ЗБУТ приработа с машини, съоръжения и поточни линии за производство на дървесни плочи.

ДА МОЖЕ:

 • Работи правилно и безопасно с машини, инструменти и съоръжения;
 • Подбира специално работно облекло и защитни приспособления в зависимост от вида на производството;
 • Открива проблеми в техническото състояние на машините и съоръженията;
 • Поддържа хигиена на работното място, изхвърля отпадните продукти на определените за целта места и не замърсява околната среда;
 • Оказва долекарска помощ на пострадал по време на работа;
 • Умее да избира необходимите по количество и качество суровини и материали.  Подготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти;
 • Сортира правилно материалите по видове, размери и качество;
 • Ползва по предназначение суровини, основни и спомагателни материали в дървообработването;
 • Умее да работи с ръчни инструменти. Подготвя за извършване на конкретната операция необходимите ръчни инструменти и приспособления;
 • Извършва основни и довършителни операции с ръчни инструменти и приспособления;
 • Умее да разкроява дървесина и дървесни материали на циркулярни и банциг машини, формира детайли на абрихт и щрайхмус. Демонстрира умения да подготвя за работа и настройва циркулярни машини и банцизи за разкрояване на детайли с необходимите размери;
 • Работи на циркулярни машини и банцизи, като спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд; Обработва детайли до точни размери на абрихт и щрайхмус;
 • Умее да изработва профили на детайли на фрезови, шипорезни машини и на дърводелски струг.Изпълнява операции за профилиране, като спазва изискванията за точност и качество;
 • Умее да изработва конструктивни съединения на детайли и агрегати.
 • Изработва конструктивни съединения с ръчни инструменти и на дърввообработващи машини.
 • Умее да извършва слепване на детайли и агрегати и шлифоване на дървесни повърхности. Изпълнява операции за слепване на детайли и мебелни плочи и за облицоване на плочи с фурнир и заместители; Изпълнява операции за шлифоване (ръчно и машинно), като спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Умее да разчита техническа и технологична документация – чертежи, скици, спецификации, разходни норми, технологични карти и др., и изработва изделия от дървесина в съответствие с документацията за производство;
 • Умее да оценява качеството на детайлите и на готовите изделия. Открива и коригира дефекти в готовия детайл/изделие в съответствие с параметрите, описани в техническата и технологичната документация;
 • Осъществява хидротермична обработка на дървесината;
 • Работи на машини задобиване на технологични трески и за раздробяване и развлакняване на дървесината. Прилага технологиите за механичнаобработка и повърхностно облагородяване на плочите.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Материалознание и сушене на дървесината16
4Конструктивно знание и чертане16

Общ брой на учебните часове за раздел А264
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Механична технология на дървесината56
2.Дървообработващи машини48
3Технологии за производство на дървесни плочи56

Общ брой на учебните часове за раздел А3160
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Дървообработване120

Общ брой на учебните часове за раздел А2120
Раздел А3. Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Производство на дървесни плочи160
2Производствена практика72
Общ брой на учебните часове за раздел А3232
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Обработка на дървесината с ръчни инструменти60
1.1.Обработка на дървесината с ръчни инструменти теория30
1.2Обработка на дървесината с ръчни инструменти практика30
2.Защита и модифициране на дървесината60
2.1Защита и модифициране на дървесината теория30
2.2Защита и модифициране на дървесината практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top